موجی از بندها و تبصره های پروتکل های بهداشتی برای چگونگی حفظ سلامت بدن در غیاب دستور العمل هایی برای حفظ محافظت روان جامعه ای که تجربه ای از قرنطینه و در خانه ماندن نداشت؛ پیامدهای تلخی بر روح خسته انسان معاصر به جا گذاشته و با انتخاب ناخوادآگاه جسم، روان و روح خود را در محفظه های شیشه ای و ضربه پذیر رها  کند.

کد خبر: 1045499