طوفان سهمگین "هایشن" بخشی از جنوب ژاپن را در هم کوبید و به کره جنوبی رسید. این دومین طوفان در منطقه طی یک هفته است.

کد خبر: 964845