پلیس شهر هاله بعد از ظهر چهارشنبه، نهم اکتبر، خبر داد که «چندین شلیک» در نزدیکی یک کنیسه یهودیان صورت گرفته و دو تن در نتیجه این تیراندازی کشته شده اند.

کد خبر: 821133