زندگی عشایری که سالهاجمعیت بسیاری در آن رشد کرده و بخشی از کشور را به خود اختصاص داده بود با اتفاقات و تحولات زندگی شهری و جذابیت های آن جمعیت اش کاهش یافته است به طوری که تعداد اندکی از عشایر زاده ها ترجیح میدهند به سبک اجداد خود زندگی کنند.

کد خبر: 783204