ارامنه اصفهان گروهی از مردم ارمنی تبار جلفا هستند که پس از کوچ بزرگ از جلفا یعنی در سال ۱۶۰۵ به دستور شاه عباس به اصفهان آمده و در این مکان ساکن شدند. اگرچه شاید در ابتدا با میل و رغبت به این مکان نیامدند اما در حال حاضر وطنشان ایران است و خود را اصفهانی اصیل می دانند.

 

کد خبر: 708631