کد خبر: 948408 A

هیات وزیران به منظور رفع ابهام ایرادهای سازمان بازرسی کل کشور در خصوص حد نصاب تشکیل جلسات و حق رأی اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست، آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست را اصلاح کرد.

به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه ۵ مرداد ۱۳۹۹ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست را اصلاح کرد.

مطابق این اصلاحیه، دعوت برای تشکیل جلسات شورای عالی پس از موافقت رئیس شورا توسط دبیر شورا به عمل می آید. رسمیت جلسات موکول به حضور حداقل (۸) نفر از اعضاء و وزیرانی که به استناد تبصره ماده (۲) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست دعوت شده اند، است.

همچنین تصمیمات شورای عالی با رأی موافق حداقل (۷) نفر از اعضا و وزیران حاضر در جلسه قطعی است.

 

دولت سازمان بازرسی کل کشور سازمان حفاظت از محیط زیست هیات وزیران بهسازی محیط زیست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر