کد خبر: 849548 A

با تصویب مجلس؛

با رأی نمایندگان مصادیق کاهش مجازات حبس تغزیری تعیین شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱ دی) مجلس شورای اسلامی نمایندگان در بررسی طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تغزیری با ماده یک این طرح موافقت کردند.

نمایندگان با ۱۹۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۱ ممتنع این ماده را به رأی رساندند.

ماده یک طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تغزیری به شرح زیر است:

ماده ۱: مجازات های حبس مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می شود:

الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون ( به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛

ماده (۶۱۴) قانون مجازات های اسلامی:

هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.

تبصره - در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.

ب- مجازات موضوع ماده (۶۲۱) قانون،درصورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید  باشد به حبس درچه چهارم و در غیر این صورت به حبس درجه شش؛

ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی:

هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا‌ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد‌و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد.

تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

پ- مجازات موضوع ماده (۶۷۷) قانون در صورتی که میزان خسارات وارده یکصد میلیون ریال باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارات وارده؛

هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌ حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ت- مجازات حبس به موضوع ماده (۶۸۴) به حبس درجه شش؛

ماده (۶۸۴)  قانون مجازات اسلامی:

هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به‌واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به‌ حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

ث- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) به جزای نقدی درجه شش؛

ماده (۶۰۸) قانون مجازات اسلامی:

مطابق ماده ۶۰۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی:

هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد.

مجلس شورای اسلامی مجازات حبس تغزیری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر