کد خبر: 835517 A

در جلسه امروز دادگاه مطبوعات استان تهران مطرح شد؛‌

در جلسه امروز دادگاه مطبوعات استان تهران، هیات منصفه مطبوعات در مورد سایت «نفتی‌ها» و «مخبر نیوز» اعلام نظر کردند.

به گزارش ایلنا، در جلسه امروز دادگاه مطبوعات استان تهران، مدیرمسئول سایت نفتی‌ها و مدیرمسئول سایت مخبر نیوز؛ هر دو به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر با اکثریت آرا مجرم شناخته شدند.

همچنین مدیرمسئول سایت نفتی‌ها در این پرونده مستحق تخفیف دانسته شد، اما مدیر مسئول سایت مخبر نیوز مستحق تخفیف دانسته نشد.

مدیرمسئول سایت نفتی‌ها در پرونده دیگری نیز به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

لازم به توضیح است که به این پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه ۶ به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.

 

هیات منصفه مطبوعات دادگاه مطبوعات استان تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر