کد خبر: 810140 A

در جلسه امروز دادگاه مطبوعات استان تهران؛

در جلسه امروز دادگاه مطبوعات استان تهران، روزنامه روزان و ماهنامه زنبور‌داران‌پیشرو مجرم شناخته شدند.

به گزارش ایلنا، در جلسه امروز دادگاه مطبوعت استان تهران مدیر مسئول روزنامه روزان به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به اتفاق آرا مجرم شناخته شد و با اکثریت قریب به اتفاق آرا مستحق تخفیف دانسته نشد.

در این جلسه همچنین مدیر مسئول و مصاحبه شونده ماهنامه زنبور داران پیشرو به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با اکثریت آرا مجرم شناخته شدند و هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مدیر مسئول این ماهنامه را با اکثریت آرا مستحق تخفیف ندانست، ولی مصاحبه شونده را مستحق تخفیف دانست.

لازم به توضیح است که به این پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.

 

دادگاه مطبوعات استان تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر