کد خبر: 805679 A

در صحن؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز و در ادامه رسیدگی به لایحه تجارت احکام ضمانت تبعی را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۱ شهریور) موارد ۲۷۴  تا ۲۸۰ لایحه تجارت را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۲۷۴ این لایحه ضمانت بر دو قسم است. ضمانت تبعی و ضمانت مستقل.

بر اساس ماده ۲۷۵ این لایحه در هر مورد که چند شخص به موجب قرارداد یا قانون به طور مستقل مسئول ایفای دین واحدی باشند بستانکار می‌تواند برای وصول تمام یا بخشی از طلب خود به هر یک از مسئولان رجوع کند. مگر این که مطابق قانون یا قرارداد مکلف شده باشد در ابتدا به یکی از مسئولان مراجعه و در صورت عدم وصول طلب به دیگری رجوع کند.

بر اساس ماده ۲۷۶ این لایحه ضامن قبل از رسیدن اجل دین اصلی ملزم به تادیه نیست. حتی اگر به سببی مانند فوت دین اصلی حال شود. ضمان حال از این حکم مستثنی است.

بر اساس ماده ۲۷۷ این لایحه این لایحه اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به شرطی مانند اخطار قبلی باشد رعایت آن شرط نسبت به ضامن نیز الزامی است.

بر اساس ماده ۲۷۸ این لایحه چنانچه تمام یا بخشی از دین اصلی به هر نحو ساقط گردد ضامن نیز حسب مورد نسبت به تمام دین یا بخش ساقط شده از مسئولیت بری می‌شود.

بر اساس ماده ۲۸۰ این لایحه ضامنی که به صورت تبرعی ضمانت کند حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

مجلس شورای اسلامی لایحه تجارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر