کد خبر: 692275 A

دستورکار هفته آینده مجلس شورای اسلامی؛

حضور وزیر نفت جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان، بررسی لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور، بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، بررسی رد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان مطالبات‌غیرقابل وصول و مشکوک‌الوصول بانکی کشور، بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده و بررسی تقاضای تحقیق و تفحص بررسی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری در دستورکار این هفته پارلمان قرار دارد.

به گزارش ایلنا، دستورکار هفته آینده مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

- ادامه‌ رسیدگی‌به‌گزارش‌ شور دوم‌ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی‌در مورد بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (در اجرای ‌ماده (۱۰۰) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس‌ با اولویت‌دردستور قرار ‌گرفت)

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ( ارجاع از جلسه علنی)

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان (اعاده‌شده از شورای نگهبان۱)

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) (تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴به تصویب رسید)

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ  ۱۳۹۷/۰۶/۱۳به تصویب رسیده است و در اجرای ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در مورد بررسی طرح اصلاح ماده (۳) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب (۱۳۹۴/۰۳/۰۵) (دراجرای‌تبصره (۱) ماده (۴۵) آیین‌نامه داخلی)

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی (در اجرای ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

- گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد رد طرح دهیاریها (دراجرای‌ماده(۱۴۵) و با تقاضای‌‌بیش‌از‌ ۱۵ نفر از ‌طراحان ‌و همچنین‌ ‌ماده (۱۰۰) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی طرح استفساریه ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (در اجرای ماده (۱۰۰) آیین ‌نامه‌ داخلی‌ مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

- بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (۲۶) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (در اجرای تبصره(۲) ماده (۱۴۱) و همچنین‌ ‌ماده(۱۰۰) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم (در اجرای ‌ماده(۱۰۰) آیین‌نامه‌ داخلی‌مجلس‌با اولویت ‌در دستور قرار ‌گرفت)

- گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (در اجرای ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)(تقاضای جمعی از نمایندگان برای مسکوت ماندن به‌مدت سه ماه واصل شده است)

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - با اصلاحات بعدی آن (دراجرای‌ماده(۱۰۰) آیین‌نامه‌داخلی‌بااولویت‌در دستور قرار گرفت)

- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (در اجرای ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در مورد بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ (در اجرای ماده (۱۳۰) و ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی مجدداً در دستور قرار گرفت)

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (در اجرای ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی طرح اصلاح ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌‌‌‌‌‌‌های مستقیم (در اجرای ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد بررسی لایحه تشکیل وزارتخانه‌‌‌‌‌های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون (در اجرای ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌‌‌‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (در اجرای ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد بررسی طرح استفساریه جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (در اجرای مواد (۱۴۵) و (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

- دعوت از وزیر نفت به منظور پاسخگویی به سؤالات علی ساری دهم، خوزستان (اهواز / باوی / حمیدیه / کارون) و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (دو فقره)

موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

۱. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی (در اجرای تبصره(۱) ماده (۴۵) آیین‌نامه داخلی مجلس)

۲. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی (در اجرای‌ماده (۱۶۴) آیین‌نامه داخلی مجلس )

۳. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان مطالبات‌ غیرقابل وصول و مشکوک‌الوصول بانکی کشور ( در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

۴. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بُعد داخلی و خارجی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

۵. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص واردات و صادرات، مبارزه با قاچاق کالا مالی، عدم رعایت قانون و ضوابط و... (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

۶. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد منابع و مصارف (دریافت‌ها و پرداخت‌ها) در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور (در اجرای بند(۷) ماده (۴۵) آیین‌نامه داخلی مجلس)

۷. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده (در اجرای ماده(۴۰) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

۸. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص بررسی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) 

- انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای اقتصاد (موضوع جزء (۲) بند ب ماده(۱) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب ۱۳۹۳/۰۶/۱۵)

- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضاء کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون‌های مذکور و با رای مجلس به عنوان ناظر در شورای ملی ایمنی زیستی (موضوع ماده (۳) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۰۷)

- انتخاب یک عضو از کمیسیون فرهنگی به پیشنهاد آن کمیسیون و تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در هیات‌امنای‌کتابخانه‌های‌عمومی‌کشور (موضوع بند "د" ماده (۲) قانون‌ تاسیس‌ونحوه ‌اداره ‌کتابخانه‌های ‌عمومی ‌کشور ‌مصوب۱۳۸۲/۱۲/۱۷)

- انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی فضایی (موضوع جزء (۲) بند “الف” ماده(۱) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب ۱۳۹۳/۰۶/۱۵)

- انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در ستاد امر به معروف و نهی‌ از منکر (موضوع بند (۸) ماده (۱۹) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ‌مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۲۳)

- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ به‌ معرفی‌ کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ و انتخاب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ عنوان‌ ناظر در شورایعالی‌ نظام‌ پزشکی (موضوع ‌بند "ب" ماده (۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵)

انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در هیأت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی (موضوع بند (۵) ماده(۳۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ )

- انتخاب دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین نمایندگان داوطلب به عنوان عضوکمیسیون‌ احزاب (موضوع بند (۵) ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام)

دستور کار صحن علنی مجلس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر