کد خبر: 116575 A

استاندار زنجان:

استاندار زنجان در جلسه کارگروه امورزیربنایی وشهرسازی استان بر لزوم توجه بیشتر به این جلسه متذکر شد و گفت کارگروه فقط مسوولیت تعیین کاربردی اراضی رابرعهده دارد و تنها میتواند در این حوزه تصمیم گیری کند.

زنجان ایلنا: استاندار زنجان گفت: شورا نمی‎تواندمخالف معیارهای ابلاغی عمل کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، جمشید انصاری، ‌ در جلسه کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی استان زنجان گفت: کسانی که در این کارگروه عضو هستند باید تمام مصوباتی که در این کارگروه سالهای گذشته مصوب شده را بررسی و دراجرای این وظایف یکباردیگربازبینی شود.

وی افزود: شورا نمی‎تواندمخالف معیارهای ابلاغی عمل کند به همین منوال کارگروه همن می‎تواند خلاف آن عمل نماید. لازم به ذکراست چیزی به‌عنوان تغییرکاربری درکارگروه وجود ندارد وتنها تعیین کاربری جدید مد نظراست.

مقام عالی استان همچنین در مورد حریم شهرها گفت: تمام زمینهای خارج ازحریم شهرها، کاربری کشاورزی دارندوتعیین کاربری جدیدبرعهده اینکارگروهاست وبایدمتناسب باضوابط ابلاغ شده طرحهاوتقاضاها موردبررسی قرار گیرد.

درادامه این جلسه معاون امورعمرانی استاندار زنجان گفت: عمده وظایف کارگروه، متقاضیان تغییرکاربری اراضی هستند که ممکن است منشاءدولتی داشته باشدویا اینکه متعلق به شخص خاصی باشد.

علی‌اکبرکریمی عنوان کرد: درشرح وظایف کارگروه مباحثاساسی شامل امورزیربنایی؛ بحثبهینه ‎سازی انرژی، حملونقل وساخت وسازروستایی درمحدوده شهرها موردتوجه است.

وی توجه به مسائل کلان‎ترازجمله بهینه‎سازی مصرف انرژی ومسکن نیزوجود دارد که اهمیت بیشتری دارد.

استان زنجان انرژی کشاورزی مد معاون زنجان استاندار عمل کارگروه ابلاغی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر