کد خبر: 109022 A

با موافقت هیئت وزیران؛

با تصویب دولت و به منظور ارتقای جایگاه شرکت ملی نفت ایران در بین شرکت‌های بزرگ نفت جهان، سرمایه شرکت ملی نفت ایران افزایش می یابد.

با تصویب دولت و به منظور ارتقای جایگاه شرکت ملی نفت ایران در بین شرکت‌های بزرگ نفت جهان، سرمایه شرکت ملی نفت ایران افزایش می یابد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تایید مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و به استناد ماده(۳) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران - مصوب ۱۳۵۶ - تصویب کرد؛ سرمایه شرکت ملی نفت ایران از محل اندوخته سرمایه ای، به مبلغ هشتصد و نود و چهار هزار و پانصد و شصت و دو میلیارد و ششصد و بیست میلیون(۰۰۰/۰۰۰ / ۶۲۰/۵۶۲ / ۸۹۴) ریال منقسم به هشتاد و نه میلیون و چهار صد و پنجاه و شش هزار و دویست و شصت و دو میلیون(۰۰۰/۰۰۰ / ۲۶۲/۴۵۶ / ۸۹) سهم ده میلیون(۰۰۰/۰۰۰ / ۱۰) ریالی افزایش می یابد.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

اسحاق جهانگیری جهان دولت سرمایه شرکت ملی نفت ایران قانون معاون اول رئیس جمهور نفت هیئت مدیره یابد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر