مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی:

ایلنا: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی از برکناری عامل ضرب و جرح دانش آموز مانه و سملقانی خبرداد.