کد خبر: 929158 A

نماینده مردم تربت حیدریه مطرح کرد؛

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: در دﻫﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﺰرگ در ﺣﻮزه زﻋﻔﺮان را به ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ راﻫﺒﺮد اﺻﻠﯽ آن اﺟﺮای عملیات ﺟﻤﻊ آوری، ﻓﺮآوری و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن زﻋﻔﺮان ﺑﺼﻮرت متمرکز اﺳﺖ.

به گزارش ایلنا از مشهد، ﻣﺤﺴﻦ زﻧﮕﻨﻪ در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اداری تربت ﺣﯿﺪرﯾﻪ گفت: ﻋﺰم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺨﺺ رئیس ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮایﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ رای ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد و رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺳﻔﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎئل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آنها را ﭘﯿﮕﯿﺮی می کند.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم تربتﺣﯿﺪرﯾﻪ، ﻣﻪ وﻻت و زاوه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ دﻋﻮاﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻨﺎﺣﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﺮای خدمت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻬﺎد ﮔﺬاﺷﺖ، ادامه داد: ﺷﺎﺧﺺ ها ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎر ﺟﻬﺎدی و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻری اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺣﻮاﺷﯽ اﯾﺠﺎد و ﻣﺎ را از ﻣﺴﯿﺮ اصلی ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ایستاد.

وی در خصوص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺶ در کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎبیه ۶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ دارد و اﯾﻦ در حالی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ در اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ۲۷ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ۲۴ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﺮاﻧﯽ دارد، اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ عمرانی ۲۴ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد، ﻟﺬا ﺗﻮﻗﻊ دارﯾﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: در دﻫﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﺰرگ در ﺣﻮزه زﻋﻔﺮان را به ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ راﻫﺒﺮد اﺻﻠﯽ آن اﺟﺮای عملیات ﺟﻤﻊ آوری، ﻓﺮآوری و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن زﻋﻔﺮان ﺑﺼﻮرت متمرکز اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ برنامه ۶۰۰ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در روز ﺣﻀﻮر ﺧﻮاهند داشت.

زﻧﮕﻨﻪ اظهار ﮐﺮد: ﻫﻤﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ و اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﭘﺮوژه ﻓﻮلاد رخ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ، ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺮادات آن و مشکل ﺗﺎﻣﯿﻦ آب آن از ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.

زعفران کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مشهد مجلس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر