مولاوردی:

ایلنا: دستیار رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی گفت: به مدیرانی نیازمندیم که به حقوق شهروندی باور داشته باشند تا این باور را نیز به…