کد خبر: 785052 A

رئیس هئیت عامل ایمیدرو:

رئیس هئیت عامل ایمیدرو در جریان بازدید از شرکت فولاد امیرکبیر کاشـــــان گفـــت: بومـــــــی‌ســـــــــازی نیازمندی های فولاد مبارکه در این شرکت محصول همبستگی است که باعث افتخار است.

به گزارش ایلنا،  خداداد غریب پور افزود: در شـرایط تحریـم بیش از پیش به این همبسـتگی، اعتماد عمومـی و در کنـار هم بودن که به واقـع سـرمایه اجتماعی اسـت، نیازمندیم.

معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در ادامـه ضمن قدردانی از توسـعه‌های انجام شده و رشد اقتصـادی شـرکت فـولاد امیرکبیـر کاشـان گفـت: ایـن شـرکت نشـان داد کـه بـا اعتمـاد بـه نیـروی انسـانی کارآمـد و همبسـتگی می‌توان به توسـعۀ پایـدار دسـت یافـت. طرح هـای توسـعۀ فـولاد مبارکـه بـا نـگاه ملـی و بـا مطالعـۀ دقیـق ظرفیت‌هـای استان‌های کشور برنامه ریزی شده است.

ایـن گـزارش حاکـی اسـت، در ایـن بازدیـد، حمیدرضـا عظیمیـان، مدیرعامـل فـولاد مبارکـه نیـز بـا اشـاره بـه افزایـش ظرفیـت انجام شـده در شـرکت فـولاد امیرکبیـر کاشـان در سـال جدید گفت: طـرح توسـعۀ فولاد کاشـان بر اسـاس طـرح جامـع فـولاد مبارکـه برنامه ریـزی  هـزار تـن 450 شـده اسـت و بـه زودی بـه تولیـد می رسـد.

مدیرعامـل فـولاد مبارکـه گفـت: طرح هـای توسـعۀ فـولاد مبارکـه بـا نـگاه ملـی و بـا مطالعـۀ دقیـق ظرفیت هـای موجـود در بخش هـای مختلف کشور طراحی شده است که از آن جمله می‌تـوان به توسـعه های هرمـزگان، سـنگ آهن و گندله‌سـازی اسـتان خراسـان، افزایـش ظرفیـت در اسـتان چهارمحـال و بختیـاری و همچنیـن  افزایـش ظرفیت‌هـای زیـر سـقف فـولاد مبارکـه اشـاره کـرد.

استان خراسان سنگ آهن شرکت فولاد فولاد مبارکه معاون وزیر صنعت معدن و تجارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر