کد خبر: 197230 A

آثار موجود شیبانی(دیوان اشعار، مقالات سه گانه، منظومۀ فتح و ظفر، زبدة الآثار، فواکه السحر، بیانات شیبانی) تصحیح شده و در کتاب «آثار فتح الله خان شیبانی» منتشر شده است.

ابونصر فتح الله خان شیبانی، از معروف ترین شاعران دورۀ دوم بازگشت ادبی است. با توجه به اینکه وی مدایح خود را با انتقاد از وضع حکومت درآمیخت، می توان او را از پیشگامان و پیشروان نهضت مشروطه به شمار آورد. ویژگی دیگر اشعار او، توصیفات زیبایی است که از طبیعت و مظاهر آن داشته است. تاکنون چاپ منقحی از آثار او صورت نگرفته، لذا، نظر به اهمیت و جایگاه ویژه شیبانی در بین شاعران دورۀ بازگشت ادبی، نیاز به تصحیح و انتشار آثار او احساس می‌شد.

به گزارش ایلنا؛ اثر حاضر با جمع آوری نسخه های خطی شاعر و سپس مقابلۀ نسخه‌ها و با روش تصحیح انتقادی و در برخی از موارد تصحیح قیاسی تدوین شده است.

در این کتاب دوجلدی، آثار موجود شیبانی(دیوان اشعار، مقالات سه گانه، منظومۀ فتح و ظفر، زبدة الآثار، فواکه السحر، بیانات شیبانی) تصحیح شده و در مقدمه با مراجعه به آثار شیبانی و تذکره های معاصر شاعر، شرح دقیقی از احوال و افکار شاعر بیان گردیده است.

علیرضاشانظری، مصحح در مقدمه ای مفصلی که بر این اثر نوشته است، نخست زندگی و احوال شیبانی را برای مخاطبان بازگو کرده است. او در این مقدمه به موضوعاتی چون نام و کنیه، تخلص، زادگاه، خاندان، همسران و فرزندان، تحصیلات، مشاغل فتح الله خان شیبانی اشاره کرده است.

حوادثزندگی، سفرها، پایان زندگی و مقبره و مدفن شیبانی دیگر مطالبی است که مصحح به اجمال دربارۀ آن توضیحاتی داده است.

شانظری در مقدمۀ خود بر مجموعۀ دوجلدی آثار فتح الله خان شیبانی نگاهی به برخی از مضامین اشعار شیبانی داشته است و در این باره مثال هایی را نیز بیان کرده است.

بررسی آثار شیبانی با شاعران دورۀ بازگشت، شیبانی و ارتباط با معاصران، تأثیرپذیری از گذشتگان، دیدگاه معاصران شیبانی دربارۀ اشعار او، تأثیر شیبانی بر دیگر شاعران، تفاوت مدایح شیبانی و دیگر مدیحه سرایان قاجار، معرفی اجمالی آثار شیبانی و نشانه های نسخه های آثار شیبانی(اعم از خطی و چاپی) از دیگر موضوعات مهمی است که مصحح در مقدمه به آن اشاره کرده است.

چاپ و انتشار این اثر با مساعدت نیلوفر قاضی، مهندس محیط زیست در کانادا امکان پذیر شده است.

کتاب آثار فتح الله خان شیبانی(۱۲۴۱ – ۱۳۰۸ ه. ق)، ابونصر شیبانی فتح الله بن محمد کاظم به کوشش علیرضاشانظری، جلد اول(دیوان اشعار، فتح و ظفر) – جلد دوم(زبدة الآثار، مقالات شیبانی، بیانات، فواکه السحر) به تازگی از سوی مرکز پژوهشی میراثمکتوب در ۱۳۱۰ صفحه و به بهای ۷۱۰۰۰۰ ریال منتشر شده است.

نشر میراث مکتوب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر