کد خبر: 777802 A

ادیبان به عنوان دبیر کنفرانس بین المللی توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران، روسیه، امارات منصوب شد.

ایلنا؛ در این رابطه  ادیبان درباره ی برگزاری کنفرانس توضیح داد: این کنفرانس با شرکت و حضور بازرگانان و مسئولیت بلند پایه کشورهای:ایران،امارات،روسیه و مسئولین بخشهای دولتی ایران از جمله وزارت صنعت و معدن و تجارت، سازمان صنعت و معدن و  تجارت استانها، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق های بازرگانی و... برگزار می شود و هدف آن توسعه روابط بازرگانی، افزایش همکاری های اقتصادی و بررسی توانایی های بالقوه تجاری بین کشورهای ایران روسیه و امارات است و از دیگر هدف های کنفرانس، ایجاد فضای مساعد جهت آشنایی و مراودات هر چه بیشتر بین تاجران و در نتیجه عقد قراردادهای تجاری می باشد و افزایش همکاری های اقتصادی است که با حضور واحدهای توانمند تولیدی،صادراتی،صاحبان صنایع وبازرگانان و صنعت گران کشور برگزار می‌شود.

در ادامه ادیبان ضمن تشکر از زحمات و اعتماد اعضای مرکز مدیریت توسعه و  دانش برای انتصاب وی به عنوان دبیر کنفرانس روابط اقتصادی و تجاری ایران  روسیه و امارات  افزود : دستاوردهای کنفرانس شامل:

۱.ایجاد فضای مساعد جهت انجام مذاکرات تجاری با هیئت های بین الملل

۲.معرفی صنایع به هیئت های تجاری حاضر در کنفرانس

۳.آشنایی با نحوه ورود به بازارهای صادرات و وارداتی در کشور روسیه و امارات

۴.افزایش سهم همکاری های روسیه و امارات جهت صدور خدمات فنی و مهندسی

در پایان اشاره کرد: باتوجه به وجود تحریم ها  یکی از راه های مهم برون رفت از شرایط فوق  افزایش ارتباط اقتصادی فی مابین ایران وکشورهای مختلف و گسترش دامنه صادرات و البته حمایت ویژه از تولیدات داخلی است.

ایران ایران و روسیه روسیه سازمان صنعت و معدن فنی و مهندسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر