رئیس شورای شهر کرج:

ایلنا: رئیس شورا با عنوان اینکه ما اعضای شورا خطای حداقلی و یا دام های بدخواهان فاسد و منتفع از بیت المال در مسیر شورا را…

پربازدیدترین