کد خبر: 844284 A

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته از رشد نزدیک به ۱۶ درصدی برخوردار شده است که در این بین منابع عمومی رشد بیشتری نسبت به رشد کل بودجه داشته و از رشد ۱۸ درصدی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ساختار بودجه کشور از دو بخش عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل شده است که هر یک از این دو بخش منابع و مصارف مربوط به خود را دارا است. بودجه عمومی دولت نیز مجموعه منابع عمومی و منابع اختصاصی دولت است و از این حیث رقم بودجه عمومی دولت با منابع عمومی دولت متفاوت است.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته از رشد نزدیک به ۱۶ درصدی برخوردار شده است. در این بین منابع عمومی رشد بیشتری نسبت به رشد کل بودجه داشته و از رشد ۱۸درصدی برخوردار است. در عین حال درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها با رشد ۱۱ درصدی مواجه شده است همچنین رشد بودجه شرکت‌های دولتی برابر با ۱۶ درصد است.

ارقام برحسب میلیون ریال

لایحه بودجه سال ۹۸

لایحه بودجه سال ۹۹ درصد تغییر
کل منابع و مصارف ۱۷،۰۳۲،۳۳۲،۲۷۰ ۱۹،۸۸۷،۳۷۰،۹۱۰ ۱۶%
منابع و مصارف بودجه عمومی ۴،۷۸۶،۲۶۳،۸۲۸ ۵،۶۳۸،۲۹۳،۰۴۹ ۱۷%
منابع عمومی ۴،۰۷۷،۱۳۷،۰۰۱ ۴،۸۴۵،۹۶۸،۰۶۶ ۱۸%
درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها ۷۰۹،۱۲۶،۸۲۷ ۷۹۲،۳۲۴،۹۸۳ ۱۱%
بودجه شرکت‌های دولتی ۱۲،۷۴۷،۵۴۵،۴۷۵ ۱۴،۸۳۹،۴۵۷،۶۸۹ ۱۶%

همچنین در جدول زیر نیز خلاصه بودجه کشور از حیث منابع و مصارف در سال ۱۳۹۹ به همراه تغییرات آن نسبت به سال ۱۳۹۸ به تصویر کشیده شده است:( ارقام به هزار میلیارد ریال است)

شرح منابع ۹۹ ۹۸ درصد تغییر شرح مصارف ۹۹ ۹۸ درصد تغییر
درآمد ۲،۶۱۰ ۲،۰۸۶ %۲۵ هزینه‌ها ۳،۶۷۲ ۳،۲۰۶ %۱۴
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۸۸ ۱،۴۸۰ ۳۳-% تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۰۳ ۶۲۰ %۱۳
واگذاری دارایی‌های مالی ۱،۲۴۷ ۵۱۰ %۱۴۴ تملک دارایی‌های مالی ۴۷۰ ۲۵۰ %۸۸
جمع بودجه عمومی دولت ۴،۸۴۵ ۴،۰۷۷ %۱۸ جمع مصارف عمومی دولت ۴،۸۴۵ ۴،۰۷۷ %۱۸
درآمدهای اختصاصی دولت ۷۹۲ ۷۰۹ %۱۱  ازمحل درآمدهای اختصاصی دولت- هزینه‌ای ۶۴۰ ۵۷۳ %۱۱
        از محل  درآمدهای اختصاصی دولت- سرمایه‌ای ۱۵۱ ۱۳۵ %۱۱
منابع بودجه عمومی دولت ۵،۶۳۸ ۴،۷۸۶ %۱۷ مصارف بودجه عمومی دولت ۵،۶۳۸ ۴،۷۸۶ %۱۷
منابع شرکت‌های دولتی ۱۴،۸۳۹ ۱۲،۷۴۷ %۱۶ مصارف شرکت‌های دولتی  ۱۴،۸۳۹ ۱۲،۷۴۷ %۱۶
جمع ۲۰،۴۷۷ ۱۷،۵۳۳ %۱۶ جمع ۲۰،۴۷۷ ۱۷،۵۳۳ %۱۶
کسر ارقام دوباره منظور شده ۵۹۰ ۵۰۱ %۱۷ کسر ارقام دوباره منظور شده ۵۹۰ ۵۰۱ %۱۷
منابع بودجه کل کشور ۱۹،۸۸۷ ۱۷،۰۳۲ %۱۶  مصارف بودجه کل کشور ۱۹،۸۸۷ ۱۷،۰۳۲ %۱۶

همانطور که مشاهده می‌شود در بخش منابع بیشترین درصد متعلق به واگذاری دارایی‌های مالی با رشد ۱۴۴ درصدی است و نکته جالب اینکه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سال گذشته با رشد منفی ۳۳ درصدی همراه است.

در بخش مصارف نیز تملک دارایی‌های مالی با رشد ۸۸  درصدی از بیشترین رشد برخوردار است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در واقع بودجه اختصاص یافته برای طرح‌های عمرانی کشور است رشد ۱۳ درصدی داشته است و مصارف بودجه‌ای دولت نیز رشد ۱۸ داشته است.

بررسی تراز عملیاتی بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۹ حاکی از کاهش ۵ درصدی نسبت به سال گذشته است.

خلاصه بخش منابع و مصارف بودجه عمومی لایحه بودجه ۹۹ لایحه بودجه ۹۸ درصد تغییر
درآمدها ۲۶۱۰ ۲۰۸۶ ۲۵%
هزینه‌ها ۳۶۷۲ ۳۲۰۶ ۱۴%
تراز عملیاتی ۱۰۶۲- ۱۱۲۰ـ ۵%-

با کاهش درآمدهای نفتی کشور ناشی از تحریم های اقتصادی دولت تمرکز ویژه‌ای بر روی درآمدهای مالیاتی گذاشته است. هر چند این موضوع با انتقاد فعالین اقتصادی همراه بوده چرا که آنها باور دارند در شرایط رکود اقتصادی افزایش نرخ مالیاتی موجب تشدید این شرایط خواهد شد.

در مقابل سازمان امور مالیاتی در تلاش است تا با کاهش فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی و نیز تعریف پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات از پزشکان و هنرمندان این درآمدها را محقق کند.

از همین روی درآمدهای پیش بینی شده برای مالیات به رشد ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

عنوان  لایحه بودجه ۹۹ لایحه بودجه ۹۸ درصد تغییر
درآمدهای مالیاتی ۱۹۵۰ ۱۵۳۵ ۲۷%

از نکات مهم منابع و مصارف لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۹ بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که پیش‌بینی شده است رشد منفی ۳۳ درصدی داشته باشد.

عمده رشد منفی مربوط به منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است که با رشد منفی ۶۶ درصدی همراه است و ناشی از تحمیل شرایط از فرامرز است.

همچنین بخش فروش واگذاری‌های اموال منقول و غیرمنقول با رشد بسیار بالای ۱۰۰۰ درصدی همراه است و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز بدون تغییر خواهد بود.

ارقام به هزار میلیارد ریال است

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای  سال ۹۹  سال ۹۸ درصد تغییر
منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۴۸۲ ۱۴۲۵ ۶۶%-
منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۴۹۵ ۴۵ ۱۰۰۰%
منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۰ ۱۰ ۰%
 جمع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۸۸ ۱۴۸۰ ۳۳%ـ

 

بودجه لایحه بودجه وزارتخانه منابع
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر