کد خبر: 727266 A

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل پاییز سال ١٣٩٧ برابر با ٤٢٦,٠ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٧٠.٢ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا، شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل پاییز  سال ١٣٩٧ برابر با ٤٢٦,٠ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٧٠.٢ درصد افزایش یافته است. شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٤١.٦ درصد افزایش یافته است.

شاخص زراعت و باغداری

  • شاخص "زراعت و باغداری" در فصل پاییز  سال ١٣٩٧ برابر با ٤٤٢,١ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٥.٨ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ٤٧.٢ درصد افزایش می‌باشد.
  • شاخص گروه "غلات" در فصل پاییز  سال ١٣٩٧ برابر با ٣٥٥,٠ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٥.٣ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ٨.٦ درصد افزایش می باشد.
  • شاخص گروه "میوه ها و میوه های آجیلی" در فصل پاییز  سال ١٣٩٧ برابر با ٥٣٠,٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢١.٤ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٧٧.٥ درصد افزایش می باشد.
  • شاخص گروه "سبزیجات" در فصل پاییز  سال ١٣٩٧ برابر با ٣٦٦,٣ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥١.٥ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣١.٦ درصد افزایش می باشد.
  • شاخص گروه "موادخام طبقه بندی نشده" در فصل پاییز  سال ١٣٩٧ برابر با ٣٥١,٧ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٢.٠ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٢٧.٣ درصد افزایش می باشد.

شاخص دامداری سنتی

  • شاخص "دامداری سنتی" در فصل پاییز  سال ١٣٩٧ برابر با ٣٩١,٣ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٧.٨ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ٢٩.٥ درصد افزایش می باشد.
  • شاخص گروه "پرورش بز و بزغاله " در فصل پاییز  سال ١٣٩٧ برابر با ٣٩٢,٦ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٠.٢ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣٨.٥ درصد افزایش می باشد.
  • شاخص گروه "پرورش گاو و گوساله سنتی" در فصل پاییز  سال ١٣٩٧ برابر با ٣٨٥,٥ است که نسبت به فصل مشابه سال ٦٠.٤ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣١.٠ درصد افزایش می باشد.
  • شاخص گروه "گوسفند و بره" در فصل پاییز  سال ١٣٩٧ برابر با ٤٣٠,١ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٥.٨ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٤١.٠ درصد افزایش می باشد.
  • شاخص گروه "سایر محصولات حیوانی" در فصل پاییز  سال ١٣٩٧ برابر با ٣٦٢,٢ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٥.٩ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ١٥.٦ درصد افزایش می باشد
ایران تورم سبزیجات شاخص فصل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر