کد خبر: 720565 A

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل پاییز سال ١٣٩٧ به عدد ١٢٠,٥٢ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١١٣.٠٢)، ٦.٦٤ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، ٠.٧٩ می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در فصل تابستان سال ١٣٩٧ (٣.٦٥- درصد)، افزایش داشته است.

به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل پاییز سال ١٣٩٧ به عدد ١٢٠,٥٢ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١١٣.٠٢)، ٦.٦٤ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، ٠.٧٩ می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در فصل تابستان سال ١٣٩٧ (٣.٦٥- درصد)، افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل پاییز سال ١٣٩٧ به عدد ١٢٠,٩١ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١٠٧.٣٩)، ١٢.٥٩ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات اوج­ بار، در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، ٤.٨٢ می­باشد که نسبت به همین اطلاع در فصل تابستان سال ١٣٩٧ (٠.٢٣- درصد)، افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات میان‌بار در فصل پاییز سال ١٣٩٧ به عدد ١١٤,٤١ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١٠٨.١٠)، ٥.٨٢ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات میان­بار، در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، ٠.٢٦ می­باشد که نسبت به همین اطلاع در فصل تابستان سال ١٣٩٧ (٣.٦٥- درصد) افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات کم‌بار در فصل پاییز سال ١٣٩٧ به عدد ١٣٥,٢٣ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١٣٠.٢٣)، ٣.٨٣ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات کم­بار در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، ١.٢٣- می­باشد که نسبت به همین اطلاع در فصل تابستان سال ١٣٩٧ (٦.٢٩- درصد) افزایش داشته است.

 

ایران برق تورم مرکز آمار ایران شاخص کل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر