کد خبر: 687028 A

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، شیوه نامه نحوه وصول حق تمبر سفته های ارزی را که ازجانب سازمان امور مالیاتی کشور تدوین شده است برای رفع ابهام بانک ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کرد.

به گزارش ایلنا، در این شیوه نامه، سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به حکم ماده 309 و مفهوم ماده 252 قانون تجارت مبنی بر امکان صدور سفته به نرخ ارز، ضمن اعلام عدم وجود منع قانونی دریافت سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثیقه غیر نقدی تعهدات ارزی، فرآیند لازم برای پرداخت حق تمبر سفته ارزی را اعلام کرد.

بر اساس بند (1) شیوه نامه تدوین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، بانک عامل پس از دریافت درخواست مراجعین، نسبت به محاسبه معادل ریالی میزان ارز اعلام شده از طرف مودیان به نرخ روزِ مستخرج از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی با توجه به نحوه تامین ارز متقاضی (رسمی/ بازار ثانویه/ بازار آزاد) اقدام و ضمن اطلاع رسانی به متقاضیان مبنی بر الزام تکمیل مندرجات سفته برای معادل سازی نرخ ارز به ریال و مراجعه به اداره امور مالیاتی در همان روز (زیرا در غیر اینصورت نیاز به معادل سازی مجدد می باشد)، نسبت به ارسال درخواست کتبی مودیان به اداره امور مالیاتی دریافت کننده حق تمبر، اقدام کند.

این شیوه نامه تصریح دارد: اداره امور مالیاتی ذیربط، پس از دریافت درخواست های ارسالی از طرف بانک های عامل نسبت به محاسبه و وصول حق تمبر بر اساس نرخ روز ارز اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح بند (1) این شیوه نامه اقدام نموده و نتیجه اقدامات انجام شده در ظهر سفته ارسالی با مهر و امضای مسئولین امور مالیاتی ذیربط کتبا به بانک عامل اعلام خواهد شد.

این گزارش حاکی است، سازمان امور مالیاتی کشور به دنبال ابهامات مطروحه ازجانب تعدادی از بانک ها، شیوه نامه نحوه وصول حق تمبر سفته های ارزی را در مهر امسال به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که این وزارتخانه نیز مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس کرد.

ارز امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ ارز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر