کد خبر: 663790 A

در واکنش به تولیدکنندگان سموم کشاورزی مطرح شد؛

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در واکنش به مصاحبه رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان سموم کشاورزی ادعای توزیع سموم تاریخ مصرف گذشته توسط این شرکت را رد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهارات رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم را درخصوص کیفیت سموم تدارک و توزیع شده در سنوات قبل را خلاف واقع و مصداق نشر اکاذیب و منجر به تشویش اذهان عمومی دانست.

آزاد سازی سموم از سال 1382 با آزاد شدن سموم کنه کش و موش آغاز شد و سموم حشره کش در سال 1383 از شمول پرداخت یارانه آزاد شدند و سموم علف کش و قارچ کش تا سال 1386 مشمول پرداخت یارانه بوده و صرفاً توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین و توزیع می شدند.

واگذاری تدارک سموم به بخش خصوصی صرفاً در راستای سیاست خصوصی سازی دولت و حمایت از بخش خصوصی انجام گرفته است چرا که کلیه سموم توزیعی شرکت در زمان دولتی بودن توسط سازمان حفظ نباتات نمونه برداری و آزمایش می شد و تنها در صورت داشتن نتیجه آزمایش قابل قبول و مطابقت کامل با استانداردهای بین المللی و سازمان حفظ نباتات کشور توزیع می شدند و استقبال کشاورزان عزیز و تمایل آنها به استفاده از سموم توزیعی شرکت خدمات حمایتی، موید باکیفیت بودن سموم توزیع شده از سوی این شرکت می باشد.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هرساله براساس برآورد نیاز اعلامی از سوی سازمان حفظ نباتات اقدام به برگزاری مناقصه و تدارک سموم مورد نیاز کشور از طریق شرکت های تولید کننده داخلی (در اولویت) و خارجی می نمود و تمامی سمومی که امکان تولید آنها در داخل کشور فراهم بود در اولویت خریداری می شد و تنها بخشی از سموم که شرکت های تولید کننده داخلی توان تولید و فرمولاسیون این سموم را نداشتند از طریق واردات تامین می گردید.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تمامی سموم تاریخ مصرف منقضی موجود در انبارهای خود را براساس پروتکل های موجود که با همکاری مشترک سازمان حفظ نباتات، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، این شرکت و مراجع نظارتی تنظیم گردیده است و مطابق با استانداردهای مربوطه تحت آزمایشات شیمیایی و کاربردی دقیق قرارداده و صرفاً در صورت داشتن نتیجه آزمایش قابل قبول و مطابقت کامل با استانداردهای بین المللی و سازمان حفظ نباتات کشور و پس از الصاق مشخصات نتیجه آزمایش و درج تاریخ اعتبار مصرف توزیع نموده است و عدم وجود حتی یک مورد نارضایتی از سموم تاریخ مصرف منقضی توزیعی این شرکت موید دقت بسیار زیاد آزمایشات صورت گرفته و کیفیت استاندارد سموم توزیعی می باشد و هیچ سمی بدون داشتن نتیجه آزمایش قابل قبول توسط شرکت خدمات حمایتی توزیع نشده است.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی صرفاً سموم تولیدی روز مجتمع شیمیایی آبیک را با کیفیت استانداردهای بین المللی عرضه می نماید و از سال 1395هیچگونه سم تاریخ مصرف منقضی توسط این شرکت توزیع نشده است.

اثربخشی انواع سموم به سرعت مشخص شده و این موضوع مختص صرفاً سموم علف کش نیست و تاثیر پذیری سایر سموم نیز (بجز تعداد معدودی از سموم) به سرعت مشخص می شود.

شرکت خدمات حمایتی در رابطه با توزیع سموم، کارگزاری نداشته و در طول سنوات گذشته سموم خود را در اختیار عاملین فروش مجازی که از سازمان حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسی کشاورزی مجوزهای لازم را دارند قرار می دهد کههمان گونه که مستحضرید نظارت بر عملکرد این عاملین و سموم توزیعی به نحو شایسته یی توسط سازمان حفظ نباتات کشورانجام می شود.

تهیه گزارشات و مصاحبه های خلاف واقع توسط رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم در سال های قبل درخصوص کیفیت سموم توزیعی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ناشی از نگرانی  آن ها در ورود مجدد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تامین، تدارک و توزیع سموم می باشد که وفق سیاست های متخذه در هیئت مدیره این شرکت هیچ برنامه یی برای افزایش سهم بازار در تولید، فروش و توزیع انواع سموم ندارد.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نسبت به پی گیری حقوقی و قضایی مصاحبه های غیرمستند و خلاف واقع رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم به دلیل نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی اقدام خواهد نمود.

انتهای پیام/
کشاورزی مصاحبه موش یارانه سموم کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر