کد خبر: 658205 A

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

بر اساس نتایج این طرح وزن گوشت قرمز تولیدی انواع دام‌های ذبح شده در کشتارگاه‌های کشور طی سال ١٣٩٦ جمعاً ٤٢٩ هزار تن گزارش شده است که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

به گزارش ایلنا، چکیده آمار کشتار دام کشتارگاه‌های کشور در سال ١٣٩٦ منتشر شد. بر اساس نتایج این طرح وزن گوشت قرمز تولیدی انواع دام‌های ذبح شده در کشتارگاه‌های کشور طی سال ١٣٩٦ جمعاً ٤٢٩ هزار تن گزارش شده است که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است. سهم گوشت گاو و گوساله با ٢٢٣ هزار تن وزن لاشه حدود (٥٢ درصد)، گوسفند و بره با ١٦٢ هزار تن (٣٧,٦ درصد)، بز و بزغاله با ٣٤ هزار تن ( ٧,٨درصد) و سایر انواع دام‌ها با ١١ هزار تن  (٦.٢درصد) از کل لاشه قابل مصرف بوده است.

با اجرای این آمارگیری، هر ساله میزان کشتار انواع دام سبک و سنگین در کشتارگاه‌های رسمی کشور توسط مرکز آمار ایران اعلام می‌شود. این آمارگیری از سال ١٣٤٧ هر ساله توسط مرکز آمار ایران اجرا و نتایج آن منتشر می‌شود. بر اساس خلاصه نتایج این آمارگیری، در سال ١٣٩٦ تعداد ٣٨٠ کشتارگاه رسمی در سراسر کشور فعالیت داشته‌اند که حاصل فعالیت آن‌ها ذبح ١٢ میلیون و ٢١ هزار رأس انواع دام به شرح زیر بوده است:

 

نوع دام

تعداد (راس/ نفر)

وزن ( کیلوگرم)

گاو و گوساله

١١٣٤١٢٣

٢٢٢٩٢٣٥٢٣

گوسفند و بره

٨٦٠٩١١٨

١٦١٥٣٥٢٩٤

بز و بزغاله

٢٢٢٣١١٠

٣٣٥٠١٧٢٠

گاومیش و بچه گاومیش

٢١٩٧٥

٤١٥٧٢٦٣

شتر و بچه شتر

٣٢٧٥٢

٦٩٩٠٦٠٣

 

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های کشور در سال ١٣٩٦ نسبت به سال ١٣٩٥ مؤید کاهش ٤ درصدی مقدار تولید گوشت در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. کاهش مقدار تولید گوشت نسبت به سال قبل برای گوسفند و بره ٨ درصد، برای بز و بزغاله ٣ درصد، برای گاو و گوساله ٢ درصد و برای گاومیش و بچه گاومیش ٨ درصد بوده است. مقدار تولید گوشت برای شتر و بچه شتر ٣٧ درصد افزایش داشته است.

ایران گوشت گوشت قرمز مرکز آمار ایران وزن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر