کد خبر: 413536 A

مرکز آمار:

ایلنا: مرکز آمار ایران اعلام کرد: افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) ۶.۷ درصد است که نسبت به ماه پیش (۷.۴درصد) کاهش هفت دهم درصدی دارد.

به گزارش ایلنا، درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاو خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در ۱۲ماه منتهی به شهریورماه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال ۸.۳ درصد است که نسبت به ماه گذشته(۸.۷ درصد)، کاهش داشته است.

** شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات

این شاخص در شهریورماه امسال به رقم ۲۷۳.۴ رسید که نسبت به ماه پیش چهار دهم درصد کاهش داشته است.

شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۷۱.۲ رسید که نسبت به ماه پیش نیم دهم درصد کاهش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» نسبت به ماه مشابه سال پیش ۸.۶ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۶.۸ درصد است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه پارسال ۸.۶ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه نسبت به دوره مشابه پارسال ۶.۸ درصد است که نسبت به مردادماه امسال بدون تغییر مانده است.

** شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات

این شاخص در مردادماه به رقم ۲۱۶.۹ رسید که نسبت به ماه پیش ۰.۴ درصد افزایش داشته است.

میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه پارسال ۵.۹ درصد بوده و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته این گروه ۸.۹ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به مردادماه امسال (۹.۵) کاهش یافته است.

 

مرکز آمار ایران نرخ تورم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر