کد خبر: 305598 A

مدیرکل دفتر مهندسی قابلیت پرواز سازمان هواپپمایی کشوری:

مدیرکل دفتر مهندسی قابلیت پرواز سازمان هواپپمایی کشوری از اعطای اختیارات صدور گواهینامه صلاحیت پرواز مروری (ARC) به شرکت هلی کوپتری ایران برای اولین بار خبر داد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، مجید حسنلو اظهار داشت: دفتر قابلیت پرواز در راستای برنامه توسعه صنعت هواپیمایی و افزایش ایمنی از 3 سال پیش اقدام به پیاده سازی و اجرای الزامات تداوم صلاحیت پروازی و الزامات مراکز تعمیر و نگهداری کرده است.

وی افزود: وجود گواهینامه ARC و C of A به طور همزمان جهت پرواز وسیله پرنده الزامیست و اختیارات صدور ARC از جمله مواردی است که به لحاظ شرایط سختیگرانه تاکنون به هیچیک از مراکز مدیریت تداوم صلاحیت پروازی اعطا نشده بود.

مدیرکل دفتر مهندسی قابلیت پرواز سازمان هواپپمایی کشوری، ادامه داد: اهمیت این اختیارات از این جهت است که به گواهینامه قابلیت پرواز(C of A) که سه ساله صادر می شود و شرکت هلیکوپتری ایران برای کسب این اختیارات پیشتاز شده و با انتخاب یک نفر به عنوان ARC Staff توانست نسبت به اخذ این اختیارات بر روی تمام هلیکوپترها اقدام کند.

حسنلو تصریح کرد: سازمان هواپیمایی کشوری با هدف توانمندسازی و ارتقا شرکت های هواپیمایی اقدام به تایید مرکز مدیریت تداوم صلاحیت پروازی شرکت هلی کوپتری ایران کرده و از این پس این شرکت مجاز به صدور گواهینامه ARC خواهد بود.

وی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری قصد دارد برای شرکت های هواپیمایی، مراکز آموزش خلبانی هلیکوپتری و مراکز ارائه دهنده تعمیرات وسایل پرنده شرایط حصول این اختیارات را فراهم و نسبت به اعطای گواهینامه مرکز مدیریت تداوم صلاحیت پروازی(CAMO) و همچنین اختیارات صدور گواهینامه ARC اقدام کند.

مدیرکل دفتر مهندسی قابلیت پرواز سازمان هواپپمایی کشوری، تصریح کرد: تنها دو شرکت هواپیمایی، مراکز آموزش خلبانی و 4 شرکت هلیکوپتری موفق به اخذ گواهینامه مدیریت تداوم صلاحیت پروازی نشده اند که با برنامه ریزی به عمل آمده در نوبت ممیزی قرار گرفته و امیدواریم تا پایان سال جاری این امر صورت پذیرفته و حائز دریافت گواهینامه مربوطه شوند.

ایران پرنده روابط عمومی سازمان سازمان هواپیمایی کشوری برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا