کد خبر: 257224 A

عباس آخوندی:

هزار و 100 شهر ایران کمتر از 50درصد جمعیت باقی مانده را در خودجای داده اند و این توزیع جمعیت هدفی نبود که جمهوری اسلامی به دنبالش باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس آخوندی در همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای، گفت: بعد از سی و پنج سال از پیروزی انقلاب اسلامی و تجربه مدیریتهای مختلف در جمهوری اسلامی وپشت سر گذاشتن هشت سال جنگ تحمیلی بد نیست مروری داشته باشیم در وضعیت مدیریت مناطق و آن اهدافی که جمهوری اسلامی در تعالی معنوی و رفاه اجتماعی متعادل پایدار بین آحاد ملت ایران ومنطقه داشت.

وی با تاکید براینکه با هر شاخصی که نگاه کنیم در بحث کمی و توزیعی دچار نقص های جدی هستیم، گفت: باید در این دوره تعارف را کنار بگذرایم وتصمیمات جدی بگیریم وگرنه بجایی نمی رسیم .

وزیر راه و شهرسازی با اشاره توزیع جمعیت در مناطق وشهرهای مختلف کشور، گفت: درحال حاضر جمعیت تهران وپیرامون آن وکرج چیزی حدود 15 میلیون نفر رسیده همچنین جمعیت مشهد 5 میلیون نفر ، اصفهان 5 میلیون جمعیت دارند و شهرهای شیراز و تبریز هم همینطور.

وی با بیان اینکه تمرکز 50 درصد از جمعیت کشور در ده نقطه و شهر شکل گرفته است، ادامه داد: هزار و 100 شهر ایران کمتر از 50درصد جمعیت باقی مانده را در خودجای داده اند و این توزیع جمعیت هدفی نبود که جمهوری اسلامی به دنبالش باشد.

وی با بیان اینکه پرند وشهرهای جدید تهران که در دولت گذشته شکل گرفتند حاشیه نشینی مدرن است، گفت: درحال حاضر حاشیه نشینی مشهد به سی درصد و حاشیه نشینی بندرعباس به 40 درصد رسیده است هر چند هم که در تهران آمار رسمی نداریم اما در عمل ساکنان شهرهای جدید حاشیه نشنیان شهر تهران هستند.

آخوندی ادامه داد: این آمار از حاشیه نشینی و توزیع نامتعادل جمعیت در شهرها در حالی است که اولین پیام امام راحل که در 21 فروردین 58 منتشر شد پیام تاسیس بنیاد مسکن و حساب 100 فرمان امام بود که بحث های عمده این پیام به مسکن و حاشیه نشینی اختصاص داشته است.

وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه در این حوزه دچار ضعفهای بنیادی هستیم که نمی توان به سادگی از کنار این نواقص گذشت، گفت: هر چند حجم سرمایه گذاری بسیار گسترده ای در عمران وآبادانی انجام شده است اما مجموع سرمایه گذاری ها منجر به رفاه پایدار نشده است ودر نتیجه اینکه روزهای هوای سالم در تهران در یکسال گذشته کمتر از ده روز بود.

آخوندی با اشاره به عدم تعادل تمرکز جمعیت در شهرهای کشورمان، گفت:درحال حاضر تراکم جمعیت حاشیه دریای خلیج فارس و عمان 5 نفر درکیلومتر مربع است

آخوندی با بیان اینکه نازل ترین زندگی در تهران را ساکنان شمال شهر دارند، گفت:تراکم جمعیت  شمال شهر تهران در دهه هفتاد کمتر از 40 نفر در هکتار بود و یکی از خلوت ترین مناطق تهران محسوب می شد اما امروز به برکت فروش شهر که در 20 سال گذشته رایج شده این منطقه به شلوغ ترین نقطه تهران تبدیل شده است. و خانه های شمال شهر تهران به قفسهای مجلل بدون امکانات زیستی تبدیل شده است.

وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه هزینه آبادانی و ظاهری  شهر به قیمت فروش امکان زندگی مردم تامین شد، گفت: عمده منابع در آمد مدیریت شهری مبتنی است بر فروش امکانات زیستی وبرای اینکه زنده بمانیم امکانات شهری را به فروش گذاشتند.

آخوندی با اشاره به وجودطرح جامع شهری ومنطقه ای و آمایش سرزمین از سال 1373 ، گفت: درحالی که تمام این قوانین و طرح های جامع وجودداشته باید دید چقدر از این قوانین به اجرا رسیده است.

وزیر راه شهر سازی ادامه داد: از زمان مدیریت مرحوم کازرونی قرار بر این بود جمعیت شهر تهران تا هفت میلیون نفر کنترل شود اما امروز این جمعیت به 8.7 میلیون نفر رسیده و 11.3 هم جمعیت پذیری شهر تهران است این در حالی است که طرح جامع شهری و طرح تفصیلی هم برای تهران وجودداشت.

وی بااشاره به ساختار حکمروایی منطقه ای ادامه داد: وقتی طرح شهری تعریف می شود باید ساختار حکمروایی شهری هم داشته باشیم نمی توان طرح شهری یا منطقه ای تعریف کنیم بدون ساختار حکمروایی شهری و  منطقه ای.

آخوندی تاکید کرد: این که استانداران فکر میکنند مدیرمناطق هستند اشتباه است اساسا استانداران مدیر مناطق نیستند بلکه نمایند ه دولت مرکزی در مناطق هستند این مغلطه ای بوده که د رسی وپنج سال گذشته با آن مواجه بودیم وهمیشه استانداران در این مدت خواسته تفویذ اختیارات ،‌بودجه استانی و حتی خزانه و مالیات استانی هم بودند این درحالی است که استاندار بخشی از دولت مرکزی است.

وی افزود: تا زمانی که مدیریت سیاسی دولت مرکزی بخواهد در موضوعات عمرانی وارد شود همین اتفاق می افتد که راحتترین کار ودرآمد فروش ضوابط می شود.

آخوندی ادامه داد: فروش ضوابط یعنی تامین منابع مالی در مدت زمان بسیار کم در آمد بی حساب وکتابی که در هشت سال گذشته به اوج خود رسیدودر حالی که دولت در تامین منابع ضوابط را می فروخت تا تهران را آباد کند این شهر برای ساکنان غیر قابل زندگی شد.

وزیر راه وشهر سازی بابیان اینکه باید تکلیف مدیریت محلی روشن شود گفت: ارزش وقیمت روستاها و ده ها بر اساس تصمیم دهیاران تغییر کند و بسته به اینکه این ده بیخ گوش تهران است یا نزدیک به یک شهر دور افتاده می تواند از هزار تومان به چند میلیون تومان برسد. این سیاست باعث شده دهیاری تصمیم می گیرد صدهزار مترمربع پروانه ساخت برای یکی از روستاهای نزدیک به مشهد صادر کند.

وی ادامه داد: وقتی دولت مرکزی را تاسطح دهیاری پایین می آوریم نمی توانیم از این نظام توسعه پایدار نتیجه بگیریم.

وی بااشاره به حیطه وظایف فرمانداران وشهرداران گفت: ما یک محدوده شهری و یک محدوده شهرستان داریم فرماندار نماینده دولت مرکزی در شهرستان وشهردار نماینده مرکزی درشهر است که این افراد در این مجموعه ها به صورت مستقل عمل می کنند.

وی با تاکید براینکه باید عدم توزیع متعادل جمعیت ریشه یابی شود گفت: شهرستان جدید درتهران به نام بهارستان ایجادشده که امروز جمعیت این شهر به 650 هزار نفر می رسد این درحالی است که این شهرستان در سی وپنج سال گذشته 5 ده با جمعیت 20 هزار نفر بیشتر نداشت حال بایددید این جمعیت چطور مدیریت شده و آیا به دلیل محدودیت زندگی در تهران مردم به این شهر مهاجرت کرده اندومدیریت شهردار وفرماندار در این افزایش جمعیت چه بوده است.

آخوندی با تاکید براینکه قسم خورده ایم در این دولت راست بگوییم گفت: باید این حقیقت را بگوییم که در آخر کار دوگانه فرمانداری و شهرداری بایددر اداره این شهر جمع آوری شود و نمی توان به این دوگانگی ادامه داد.

وزیر راه وشهر سازی افزود: درنهایت به اینجا می رسیم یا سطح فرمانداری را حذف کنیم یا حداقل بخشداری را تا اینکه دولت مرکزی تنها فقط تا سطح فرمانداری تسری پیدا کند.

وی با انتقاد از اینکه دولت مرکزی در حال حاضر تا سطح دهیاری پایین آمده است گفت: در حال حاضر باید در نهایت کسی توسعه پایدار را اجرا کند واین پینگ پونگ بین دهیار ، بخشدار،‌استاندار، شهردار خاتمه پذیرد.

وزیر راه وشهرسازی با تاکید براینکه در حال حاضر راحتترین درآمد فروش ضوابط است گفت: مقامات سیاسی نباید درمدیریت محلی و صدور پروانه مداخله کنند.

وی ادامه داد: منابع محلی باید با مداخله شهروندان محلی شکل بگیرد و اجرا شود  و مدیریت نظارت هم باید با مداخله شهروندان محلی انجام شود درغیر این صورت نتیجه این می شود که دهیاری در یک از روستاها پروانه ساخت برای صد هزار متر مربع می دهد وبا ید الان به دنبال حل این موضوع باشیم.

وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه ریشه این بحثها دوگانگی مدیریت محلی است و مداخله مدیران سیاسی در صدور پروانه های عمرانی است گفت: این سوال را باید بپرسیم که وزارت کشور مسئول توسعه سیاسی است یا توسعه عمرانی.

وی با تاکید براینکه وزارت کشور مسئول ایجاد نظم اجتماعی است گفت: درحال حاضر در حالی که وزارت کشور و استانداران وشهرداران باید بزرگترین ضامن حقوق شهروندی باشند خودشان به مرکز صدور پروانه و ساخت وساز تبدیل شده اند بنابراین چگونه می توان از این مرجع انتظار نظارت داشته باشیم.

آخوندی تاکید کرد: معتقدم مهمترین ریشه عدم نظارت بر ساخت وساز شهری و اینکه امروز تهران به این بدبختی دچار شده این است که مسئول امور شهرداری ها با وزارت کشوراست.

وی ادامه داد: وقتی به ریشه برگردیم متوجه جریانی می شویم که در چند سال گذشته وقتی کسی تخلفی می کرد باید به ماده 100 مراجعه و در جریمه می شد اما مسئولان به این نتیجه رسیدندکه قبل از اینکه متخلف را جریمه کنند و هزینه جریمه به خزانه منتقل شود با سازنده سازش کنند و از طریق این درآمد شهر را آباد کنند که ریشه انحراف از همین جا بود و این پروسه را وزارت فخیمه کشور تصویب کرده است.

وزیر راه شهرسازی گفت:در حالی که وزارت کشور با ید حافظ حقوق مردم باشد اگر مرجع هم حق فروشی کند کسی نمی تواند نظارتی داشته باشد.

آخوندی با تاکید براینکه به یک جراحی نیاز داریم گفت:بایدبه قانون تصمیمات کشوری برگردیم و سطح تقسیمات را محدود کنیم.

وی ادامه داد:  توسعه پایدار منطقه ای نیازمند مدیریت نسبتا مستقل محلی است و سطح مدیریت محلی را باید یک روز به رسمیت بشناسیم.

 

ایران بودجه پیروزی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی حاشیه نشینی حقوق خلیج فارس عمان مسکن وزیر راه و شهرسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر