کد خبر: 1016817 A

ﭼﮭﺎردھﻣﯾن ﻣرﺣﻠه ﯾﺎراﻧه ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ﺳﺎﻋت ۲۴:۰۰ روز ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑه ﻣورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ﺑه ﺣﺳﺎب ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﺧﺎﻧوار وارﯾز ﻣﯽ ﺷود.

به گزارش ایلنا از سازمان برنامه و بودجه کشور، ﭼﮭﺎرده‌ﻣﯾن ﻣرﺣﻠه ﯾﺎراﻧه ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ همانند دوره ھﺎی ﻗﺑل، ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﯾﮏ ﻧﻔره ۵۵ ھزار ﺗوﻣﺎن، ﺧﺎﻧواده ھﺎی دو ﻧﻔره ۱۰۳ ھزار ﺗوﻣﺎن، ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺳه ﻧﻔره ۱۳۸ ھزار ﺗوﻣﺎن، ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﭼﮭﺎر ﻧﻔره ۱۷۲ ھزار ﺗوﻣﺎن و ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﭘﻧﺞ ﻧﻔره و ﺑﯾﺷﺗر ۲۰۵ ھزار ﺗوﻣﺎن،  ﯾﺎراﻧه ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﺧواھﻧد کرد.  

ﻻزم ﺑه ذﮐر اﺳت اوﻟین ﻗﺳط از ﭘرداﺧت دوﻣﯾن ﻣرﺣﻠه وام ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎﻧﯽ ﮐروﻧﺎﯾﯽ از ﺣﺳﺎب ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﺧﺎﻧوارھﺎﯾﯽ ﮐه این وام را درﯾﺎفت کرده‌اند از این ﻣﺎه ﮐﺳر ﺧواھد ﺷد . 

 

سازمان برنامه و بودجه یارانه مرحله چهاردهمین ھای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر