کد خبر: 973280 A

ایلنا از فارس گزارش می‌دهد؛

با وجود چندین ماه از شیوع ویروس کرونا هنوز بازار رســتوران ها، کافه ها و فســت فودى های شیراز کســاد است.

به گزارش خبرنگار ایلنا بررسی های میدانى از شیراز نشان مى دهد رستوران‌ها برخلاف همیشــه پررونق نیســتند و مشــترى هاى دائمــى شــان بــه دلیل تــرس از ابتــلا بــه بیمارى کرونا ترجیح مى دهند به اماکن عمومى کمتر مراجعه کنند.

ویروســى که هیچکس از آمدنش خبرى نداشت چنان در کشور و بازار رخنه کرده که روز به روز در حــال تعطیلى مغازه ها و بیکار کردن افراد اســت و دولــت هم بدون هیچ حمایتى تنها نظاره‌گر ســیل عظیم مشــکلات اســت. پس از شــیوع ویروس کرونا، مــردم کمتر براى صرف غذا به رســتوران مراجعه مى کنند و توصیه هاى پزشــکى از جمله پرهیز از حضور در اماکن عمومى حدود 10 درصد روى مشترى هاى رستوران ها تاثیر گذاشته است.

 آن طــور کــه احمدپنــاه رئیــس اتحادیــه پیتــزا و اغذیــه فروشــى شــیراز مــى گویــد: از زمــان شــیوع کرونــا تاکنون و بــه صــورت ماهیانه 100 میلیــارد تومــان خســارت بــه مغــازه هــاى ساندویچى و فست فودهاى شیراز وارد شد.

وى با بیــان اینکه در حال حاضر هیچ رونقى در بازار فســت فود و ســاندویچى هاى سطح شهر شیراز وجود ندارد، مى گوید: در شرایط فعلى مردم از خرید ســاندویچ و فســت فود به دلیل ابتلا به بیمارى کرونا هراس دارند.

محمدرضا احمدپناه در گفت و گو با ایلنا با اشــاره به اینکه وضع بد اقتصــادى هم از دیگر عوامل عدم استقابل مردم شیراز از خرید ساندویچ و فست فود به شمار مى رود، مى افزاید: متاسفانه در شرایط فعلى مغــازه داران براى ادامه فعالیــت در حال تعدیل نیرو هســتند.

رئیس اتحادیه پیتزا و اغذیه فروشى شیراز با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر مغازه داران با مراجعه به اتحادیه با باطل کردن پروانه کسب هایشان از ادامه فعالیت دســت کشــیده اند، ادامه مى دهد: متاسفانه نبــود مشــترى و افزایش قیمــت ها باعث شــده که ساندویچى هاى شیراز در اجاره مغازه ها هم با مشکل مواجه شــوند و یکى پــس از دیگرى اقدام به تعطیلى مغازه خود کنند.

احمدپناه در ادامه مى افزاید: اگرچه در ماه هاى گذشــته و قبل از شیوع بیمارى کرونا، در هفته 20 الى 25 نفر متقاضى راه اندازى فســت فود در ســطح شــهر شیراز بودند، اما در حال حاضر این مهم کاهش یافته و به هفته اى دو تقاضا رسیده است.

1308261_230

رئیس اتحادیه پیتزا و اغذیه فروشــى شــیراز با بیان اینکه در نقطه مقابل هر هفته 5 الى ده مغازه دار براى باطــل کردن پروانه هاى فعالیــت به ما مراجعه مى کنند، ادامه مى دهد: متاســفانه افراد بعد از اینکه مغازه فســت فود را تعطیل کردند با مشکلات عدیده اى مواجه مى شوند و به دلیل اینکه سرمایه هایشان را از دست داده اند به بن بست مى خورند و به مشاغلى مانند دکوراسیون و طراحى رو مى آورند.

وى در ادامه با اشــاره به اینکه تعــداد اندکى از مغازه هاى ســاندویچى در ســطح شهر مورد استقبال مردم قرار دارند، مى افزاید: بى شــک تعداد فست فود و مغازه هاى ساندویچى که در سطح شهر شیراز مورد استقبال مردم قرار مى گیرند به اندازه انگشتان دست هم نیســت و این اتفاقى نیســت که به این زودى ها بتواند درست شود و مشکلات این بخش رفع شود.

تنها 10 درصد مردم از خرید فست فود استقبال می کنند

رئیس اتحادیه پیتزا و اغذیه فروشــى شــیراز با اشاره به اینکه تا زمانى که خیال مردم از بیمارى کرونا راحت نشود وضع بازار به همین روال خواهد بود، ادامه مى دهد: در شرایط فعلى تنها حدود 10 درصد مردم شــیراز از خرید فســت فود و ســاندویچ استقبال مى کنند.

وى با اشاره به اینکه در حال حاضر مغازه داران ســاندویچى با مشــکلات زیادی مواجه شــده‌اند ادامــه مى دهد: در حال حاضر این افراد به دلیل بیمه نبودن کارگران شــان نتوانسته اند از تسهیلات کرونایى استفاده کنند.

احمدپناه مى افزایــد: احتمال مى رود به خاطر شــیوع کرونا و مشکلات بعد از آن، حدود 5 هزار نفر در صنف فست فودها در شیراز بیکار شوند.

ورشکستگى 50 درصد اماکن تشریفاتی شیراز

رئیس اتحادیه صنف رســتوران ها و سفره خانه هاى ســنتى شیراز هم با اشــاره به اینکه شیوع کرونا باعث شد که تالارها، تشــریفات، رستوران ها و سفره خانه هاى سطح شیراز به کلى نابود شوند، مى افزاید: این در حالى است که رستوران ها و سفره خانه هایى هم که در سطح شهر فعالیت مى کنند هیچ پروانه اى ندارند و در تمام طول کارشــان به صورت غیر قانونى فعالیت دارند.

کوروش صالحى در گفت و گو با ایلنا مى گویــد: در شــرایط فعلى بــه صــورت میانگین روزى 4 رســتوران دار در شــیراز از ادامــه فعالیت دســت مــى کشــند.

رئیــس اتحادیه صنــف رســتوران ها و ســفره خانــه هاى ســنتى شــیراز مى گویــد: حدود 50 درصد تشــریفات شیراز در آســتانه ورشکستگى هستند.

 

رستوران ها سرمایه فست فود مشکلات ویروس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر