کد خبر: 961719 A

در ۴ سال گذشته انجام شد؛

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی با اعلام یک گزارش عملکرد دولت در حوزه ارائه تسهیلات رونق تولید و نوسازی و بهسازی صنایع را از ابتدای اجرای این طرح تا پایان 1398 تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس این گزارش از سال 1395 تا 1398 بیش از 5000 طرح در حوزه رونق تولید و بهسازی صنایع در استان مرکزی تسهیلات گرفته اند.

در سال 1395 با ابلاغ طرح رونق تولید و با اعتبار مصوب 4430 میلیارد ریال، استان مرکزی موفق شد به 1066 طرح، 7168 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کند و در این زمینه رتبه سوم کشور را کسب کرد.

در سال 1396 اعتبارات مصوب طرح رونق تولید 8000 میلیارد ریال و برای نوسازی و بهسازی صنایع 2800 میلیارد ریال بوده است که به 591 طرح به مبلغ 5576.73 میلیارد ریال در سال 1396 و تعداد 46 طرح از سال 1395 به مبلغ 433.87 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

در سال 1397 اعتبارات مصوب طرح رونق تولید و نوسازی و بهسازی 12 هزار میلیارد ریال بوده است که 1305 طرح به مبلغ 8053 میلیارد ریال در سال 1397 و تعداد 32 طرح از سال 1396 به مبلغ 4284 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده اند.

در سال 1398 نیز اعتبارات یاد شده 12 هزار میلیارد ریال بوده است که به 1991 طرح مبلغ 14756 میلیارد ریال در سال 98 و به 16 طرح از سال 1397 مبلغ 491 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش از سال 1395 تا 1398 بیش از 5000 طرح در حوزه رونق تولید و بهسازی صنایع در استان مرکزی تسهیلات گرفته اند.

در سال 1395 با ابلاغ طرح رونق تولید و با اعتبار مصوب 4430 میلیارد ریال، استان مرکزی موفق شد به 1066 طرح، 7168 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کند و در این زمینه رتبه سوم کشور را کسب کرد.

در سال 1396 اعتبارات مصوب طرح رونق تولید 8000 میلیارد ریال و برای نوسازی و بهسازی صنایع 2800 میلیارد ریال بوده است که به 591 طرح به مبلغ 5576.73 میلیارد ریال در سال 1396 و تعداد 46 طرح از سال 1395 به مبلغ 433.87 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

در سال 1397 اعتبارات مصوب طرح رونق تولید و نوسازی و بهسازی 12 هزار میلیارد ریال بوده است که 1305 طرح به مبلغ 8053 میلیارد ریال در سال 1397 و تعداد 32 طرح از سال 1396 به مبلغ 4284 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده اند.

در سال 1398 نیز اعتبارات یاد شده 12 هزار میلیارد ریال بوده است که به 1991 طرح مبلغ 14756 میلیارد ریال در سال 98 و به 16 طرح از سال 1397 مبلغ 491 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

استان مرکزی دولت سازمان مدیریت و برنامه ریزی میلیارد برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر