کد خبر: 950737 A

شهردار شیراز مطرح کرد:

شهردار شیراز با تأکید بر تمرکز مدیریت شهرى بر باز زنده سازى فضاهاى شهرى افزود: اگر به دنبال احیاى این فضاهاى شهرى نباشیم، در آینده این فضاها به یک مشکل و ناهنجارى براى شــهروندان تبدیل مى شــود.

به گزارش ایلنا حیدر اسکندرپور در مراسم بهره برداری بوستان سهراب سپهرى منطقه 11 شــهر شیراز با بیان اینکه این منطقه یکى از مناطقى است که در راستاى شعار انسان محورى مدیریت شهرى شیراز مورد توجه شهردارى و شورا بوده است، گفت: شهر انسان محور به این معناست که شهر را براى انسان مى سازیم و فرصت هایى را خلق مى کنیم که شهروندان بتوانند به راحتى در کنار یکدیگر در فضاهاى تعاملى قرار گیرند و از این فضاها استفاده کنند.

حیدر اسکندرپور با اشــاره به نگاه ویژه شهردارى به ایجاد فضاهاى تعاملى در شــیراز افزود: در همین راســتا به زودى پارک ســایه نیز به زودى به بهره بردارى خواهد رســید.

اســکندرپور با اشــاره به آغاز ســاخت یک مجموعه ورزشى استاندارد توسط بخش خصوصى خاطرنشان کرد: احداث بزرگترین مجموعه پردیس جنوب کشور نیز تا پایان در منطقه 11 شهردارى شیراز در حال اجراست که احتمالا سال بخشى از آن به بهره بردارى مى رسد.

شــهردار شیراز در ادامه با اشاره به آغاز به کار یک زورخانه در پارک ارغوان درهفته هاى آینده گفت: مجموعه مدیریت شــهرى در پى آن اســت که در شرق شیراز و به ویژه منطقه 11 فرصت هایى را ایجاد کند که شهروندان براى استفاده از فضاهاى ورزشى و فرهنگى نیازمند حضور در غرب شــیراز نباشــند.

اســکندرپور با اشاره به دستور خود به شــهرداران مناطق یازده گانه شــهرى مبنــى بر احداث 3 تــا 5 پروژه انســان محور در هر منطقه خاطرنشــان کرد: ما معتقدیم ایجاد پارک ها و بوستان ها در محلات، نیاز ضرورى مناطق مختلف شــهرى اســت، از همین رو پروژههاى متعددى را در مناطق شــرقى، جنوبى و جنوب شــرقى شهر در نظر گرفته ایم.

منطقه 11 به زودى داراى 2 بوسـتان، یک پردیس تئاتر و یک سالن مطالعه خواهد شد

در ادامه ســخنگوى شوراى شــهر نیز با ابراز خرسندى نسبت به بهره بردارى پارک ســهراب سپهرى گفت: پیش از احداث بوستان ســهراب سپهرى، این محل، زباله‌دانى و مکان تجمع حیوانات ولگرد بود، امــا اکنون به یک پارک محل‌هاى به ســیاق بــاغ ایرانى تبدیل شــده اســت، به ویژه آنکه از فضاهاى ورزشــى، پارکینگ و پیســت دوچرخه ســوارى نیز برخوردار است.

1 (4)

سعید نظرى با اشاره به سرعت بالاى احداث بوســتان ســهراب ســپهرى و افتتاح آن در عرض یک ســال افزود: در کنار ایجاد این بوســتان، شــهردارى با اختصاص 6 میلیارد تومان به توســعه محله پودنک و احیا، بازســازى و بهسازى کوچه ها و معابر محله نیز پرداخت.

نظرى با اشــاره به اینکه منطقه 11 پیشتر منطقه اى نیمه محروم محسوب مى شد، خاطرنشان کرد: به زودى اما این منطقه داراى دو بوستان و یک پردیس تئاتر خواهد شــد و در روزهاى آینده نیز یک کتابخانه عمومى و یک قرائت خانه در این منطقه کلنگ زنى خواهد شد و از آن پس دانش آموزان ساکن در این منطقــه، از امکان مطالعه در این ســالن ها بهره مند خواهند شــد.

 سخنگوى شوراى شهر در ادامه با اشــاره به توسعه منطقه اى، محرومیت زدایى و پخش شــدن امکانات شهرى در منطقه 11 شیراز گفت: ســه مجموعه ورزشــى نیز در این منطقه در دست کلنگزنى و اجرا قرار دارد

بوستان سهراب سپهرى تداعى‌گر خاطرات جمعى از باغ ایرانى است

 در ادامه رئیس کمیسیون حمل ونقل و عمران شوراى شهر نیز با اشــاره به اینکه تلاش مجموعه مدیریت شهرى در احداث بوستان سهراب ســپهرى، ایجاد نشاط و شادابى در شــهروندان منطقه 11 شــهردارى بوده اســت، گفت: این بوستان به ســبک باغ هاى ایرانى ســاخته شــده تا به نوعى تداعى گر خاطرات مردم از باغ ها و خانه هاى ایرانى باشــد.

نواب قائدى با بیان اینکه بوســتان ســهراب ســپهرى به دلیل معمارى زیبا و برخوردارى از الهامات باغ ایرانى به یک مقصد گردشــگرى در شیراز تبدیل خواهد شد، افزود: مدیریت شــهرى با توجه ویژهاى که بــه عدالت محــورى در مناطق مختلف شهرى داشته، در راستاى حذف تمایز و تبعیض در مناطق برخوردار و کم برخــوردار شــهر اقدام کرده اســت.

1 (1)

قائدى با اشــاره به حضور پیاده راه سلامت در منطقه یک شــیراز خاطرنشان کرد: برای نیز عدالت محورى، به زودى پیاده راهى در بولوار احمد ابن‌موســى به بهره‌بردارى خواهد رسید تا شهروندان در مناطق شرقى و جنوبى نیز از فضاهاى تعاملى و انسان محور برخوردار شوند.

 

 

استاندارد تئاتر دانش آموزان سلامت کتابخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر