کد خبر: 949036 A

بابایی اقدم خبرداد:

طرح سئوال از شهردار تبریز توسط رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی به صورت نامه به شورای اسلامی شهر تبریز تقدیم شد.

به گزارش‌خبرنگار ایلنا، فریدون بابایی اقدم در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به تذکرات خود به شهردار در جلسات شورا گفت: در طی ۳ سال گذشته، بارها در خصوص عملکرد شهرداری تبریز در مورد بندهای ذیل تذکر داده ام. لیکن به ناچار، این بار تذکرات خود را به استناد به آئین نامه داخلی شورا در قالب سئوال بصورت مکتوب به ریاست محترم شورای شهرتبریز ارائه می نمایم و در مهلت مقرر خواهان پاسخگوی به سئوالات هستم.

۱-وجود هرج و مرج در حوزه ساخت و سازهای شهری و عملکرد بسیار ضعیف شهرداری در خصوص کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز و سهم بسیار اندک ساخت وسازهای قانونمند از کل عملیات ساختمانی شهر بویژه در مناطق حاشیه نشین

۲-چرایی تعلل شهرداری در عمل بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در زمینه اتخاذ لازم در خصوص مسکن ارزان قیمت برای افراد بی بضاعت شهر و عملکرد ضعیف شهرداری در عمل به وظیفه قانونی خود طی بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها در زمینه رفع خطر از مناطق پرخطر طرح تفصیلی مصوب

۳-عملکرد بسیار ضعیف شهرداری در تحقق طرح تفصیلی مصوب شهرتبریز در زمینه اتمام پروژه مسیر گشائی ۴۵ متری انقلاب و بودجه مصوب سالهای اخیر

۴-عملکرد بسیار ضعیف شهرداری در زمینه اتمام نواقص پروژه میدان آذربایجان بویژه دسترسی شهید بابایی(فرودگاه) به اتوبان پاسداران

شورای اسلامی شهر شورای شهر فرودگاه مسکن معماری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر