کد خبر: 948245 A

با دفاع از پایان نامه ضایعات نخاعی؛

رئیس پردیس علوم و فناوری‌های نوین دانشگاه سمنان از فارغ التحصیلی نخستین دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی گرایش بیومواد خبر داد .

به‌گزارش ایلنا، بهنام خوش‌اندام با اعلام این خبر گفت: زهرا ناظمی نخستین دانشجوی‌دکتری مهندسی پزشکی گرایش بیومواد این پردیس است که با دفاع از پایان نامه خود با عنوان «رهایش دوگانه کوچک مولکول‌ها از هیدروژل حاوی میکرو ذرات به منظور ترمیم مدل نیمه قطع شدگی ضایعه نخاعی در موش صحرایی» فارغ التحصیل شد .

رئیس پردیس علوم و فناوری های نوین دانشگاه سمنان افزود : محمد صادق نور بخش به عنوان استاد راهنما و سحر کیانی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه رویان به عنوان استاد راهنما و حسین بهاروند از اعضای هیات علمی پژوهشگاه رویان استاد مشاور این پایان نامه بودند .

خوش اندام در توضیح این پایان نامه گفت : ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺨﺎعی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺮبﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ عصبی مرکزی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺟﺰﺋﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی حرکتی و ﺣس میﺷﻮد. در روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ دارو را ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﺪروژلﻫﺎی ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺣﺎوی دارو ﺑﻪ موضع آسیب می رسانند .

وی ادامه داد : در این رساله ابتدا مدل ضایعه نخاعی را در موش صحرایی ایجاد ، سپس ژلی که حاوی دو داروی مینوسایکلینو و پاکلیتاکسل بود به ناحیه آسیب دیده تزریق شد .

رئیس پردیس علوم و فناوری یهای نوین دانشگاه سمنان اظهار داشت: نتایج این رساله که به صورت دو مقاله ISI در مجلات بین المللی  Materials Letter و Journal of Controlled Release  به چاپ رسیده است ، نشان داد استفاده همزمان از دو دارو ظرف هفت روز منجر به کاهش التهاب می شود و پس از 28 روز کم شدن بافت اسکار و افزایش بازسازی سلول‌های عصبی قابل مشاهده است و علاوه بر این ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻳﻊ و ﭘﺎﻳﺪار ﺣﺮﻛﺖ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺪل ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ دو دارو را ﻫﻤﺰﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﺸﺎن داد.

وی ادامه داد: دانشگاه سمنان به عنوان دانشگاه مادر استان و یکی از تاثیرگذارترین دانشگاه های ایران، در سال 1389 به عنوان نخستین  دانشگاه کشور، اقدام به تاسیس پردیس علوم و فناوری های نوین نمود.

خوش‌اندام گفت: پردیس علوم و فناوری‌های نوین در دانشگاه سمنان شامل دانشکده‌های نانوفناوری، بیوفناوری، مهندسی هوافضا و مهندسی انرژی‌های نوین است .

دانشگاه سمنان دکتری مهندسی پزشکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر