کد خبر: 946061 A

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺎﺷﻤﺮ از آﻏﺎز اﺟﺮای ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﻃﺮح ﺑﺰرگ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮستان ﺧﺒﺮ داد.

به گزارش ایلنا از کاشمر، ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻔﺮ ﺷﺶ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺳﺎل ۸۸ اﺷﺎره ﮐﺮد و گفت: ﺗﺠﻬﯿﺰ، برق رﺳﺎﻧﯽ و اﺟﺮای ﺧﻄوط اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﭼﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ۵ ﻫﺰار و ۲۸۰ ﻣﺘﺮ، ﺷﺶ ﺑﺎب ساﺧﺘﻤﺎن ﺳﺮﭼﺎه، ۵۶۵ ﻣﺘﺮ ﺣﺼﺎر ﮐﺸﯽ و ۱۳ ﺑﺎب ﺣﻮﺿﭽﻪ با اعتبار ۶۶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۷ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻓﺎز اول ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻓﺎز دوم و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﻫﻢ ﺳﺎل ۱۴۰۰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ شد.

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺎﺷﻤﺮ ادامه داد: اﺟﺮای ﻓﺎز اول ﻃﺮح را در گرو ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎند ﮐﻨﺎر ﮔﺬر ﮐﺎﺷﻤﺮ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ  کاشمر است که ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ باید ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم برسد.

عباسی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دوﺷﻬﺮ و ۵۶ روﺳﺘﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﺑﻔﺎ ﮐﺎﺷﻤﺮ از ﺳﻔﺮه ﻫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮﻫﺎی و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎم ﺑﺮد و بیان کرد: ﺳﻪ روﺳﺘﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﻧﮑﺮ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ روﺳﺘﺎی "ﮔﻨﺪم ﺑﺮ" ﺑﺰودی با اﺑﻼغ ﻗﺮارداد اﺟﺮای ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺰن، ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ آب ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و دو روﺳﺘﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ، از آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ بهره ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ شد.

به اجرای برق فاز کاشمر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر