کد خبر: 939084 A

در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:

مدیر توسعه و بازرگانى سازمان جهاد کشاورزى فارس گفت: سالیانه در استان حدود 10 هزار تن گوشت مازاد بر تولید وجود دارد.

صمد رنجبر در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه هیچ مشکلى در تامین گوشت گوسفند در استان فارس نداریم، گفت: در شرایط فعلى گوشت گوساله مازاد بر نیاز در استان است که در جهت حمایت از دامداران، از دولت تقاضا کردیم که میزان اضافى گوشت تولید شده را خریدارى کند.

وى با بیان اینکه در حال حاضر قیمت گوشت گوسفندى نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش یافته است، بیان کرد: قیمت گوشت گوسفندى از ابتداى سال تاکنون هیچگونه افزایشى نداشته، بنابراین این محصول به مقدار جزئى گران شده است.

مدیر توسعه و بازرگانى سازمان جهاد کشاورزى فارس ادامه داد: سالیانه حدود 60 هزار تن گوشت در استان فارس تولید مى شود که 50 هزار تن مورد مصرف مردم قرار مى گیرد و در نهایت حدود 10 هزار تن گوشت گوساله مازاد بر نیاز مردم وجود دارد.

وى با اشاره به اینکه در حال حاضر مردم از خرید گوشت گوسفند بیشتر استقبال مى کنند، افزود: در شرایط فعلى قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند حدود 100 هزار تومان است.

استان فارس دولت گوشت مازاد قیمت گوشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر