کد خبر: 928955 A

کمالی خبر داد:

مدیـر صنــدوق بیمــه اجتماعـى کشــاورزان، روســتاییان و عشایر فارس از پرداخت نخستین مرحله مستمرى بازنشستگى سالمندى به 3 هزار و 834 بیمه شده این صندوق در استان خبر داد.

به‌گزارش ایلنا، حســن کمالى در جمع خبرنگاران ضمن تبریک پانزدهمین ســالروز تاســیس صندوق بیمه اجتماعى روســتایى و عشایر، افزود: مستمرى سالمندى به بیمه شدگانى تعلق مى‌گیرد که داراى حداقل 65 سال ســن و حق بیمــه خود را به مدت 15 ســال پرداخت کرده باشــند.

وى با بیان اینکه در راستاى اجراى اصل 29 قانون اساســى صنــدوق بیمه جامعه کشــاورزى، روســتایى و عشایر با هدف پوشــش حمایتى تاسیس شــد، افزود: از نظر چارت تشــکیلاتى و ســازمانى این صندوق همانند سازمان تامین اجتماعى، زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى است.

مدیــر صنــدوق بیمــه اجتماعــى کشــاورزان، روستاییان و عشایر فارس با بیان اینکه شرایط عضویت در این صندوق در قانون پیشبینى شــده و افراد 18 تا 50 ســاله مىتوانند به عضویت آن درآیند، خاطرنشان کــرد: اگرچه نحوه پرداخت حــق بیمه این صندوق در ابتداى تاســیس به صورت ســالیانه بود اما با توجه به وضع معیشــتى جامعه هدف، حداقــل پرداخت 300 هزارتومــان و حداکثر 840 هزار تومان در ســال در 4 قسط پیش‌بینى شده و از امسال اجرایى مى‌شود.

کمالى با بیان اینکه هر فرد بیمه شــده تعهداتى در قبال صندوق دارد، به تعهدات این صندوق نیز اشاره کرد و گفت: برقرارى مستمرى بازنشستگى است یکى از تعهدات ماســت که در قانون هم پیشبینى شــده و براساس آن اگر بیمه شدهاى حداقل 15 سال حق بیمه پرداخت کرده باشــد، به شرط داشتن حداقل 65 سال ســن، مى‌توانند از خدمات بازنشستگى استفاده کنند.

وى خاطرنشان کرد: از سال 96 مصوبه‌اى به این قانون اضافه شده و علاوه بر شــرایط مذکور، بیمه شدگان با 70 سال ســن و حداقل 10 ســال پرداخت حق بیمه مى‌توانند از خدمات بازنشستگى استفاده کنند.

مدیــر صنــدوق بیمــه اجتماعــى کشــاورزان، روستاییان و عشایر فارس همچنین برقرارى مستمرى از کار افتادگــى را از دیگر تعهدات این صندوق ذکر و خاطرنشــان کرد: این مهم در دو موضوع ناشى از کار و غیر ناشــى از کار پیشبینى شده که در حالت اول اگر بیمه شدهاى حین انجام کار دچار حادثه شود، مشمول پرداخت مســتمرى مىشود اما در حالت دوم فرد باید حداقل یکسال حق بیمه خود را پرداخت کرده باشد.

کمالى ادامه داد: تعهد ســوم برقرارى مســتمرى بازمانــدگان افراد متوفى اســت که در ایــن حالت نیز اگر بیمه شــدهاى حین کار فوت کند، ملاک پرداخت مستمرى تنها پرداخت حق بیمه خواهد بود در حالت غیرناشى از کار حداقل باید یکسال پیش از تاریخ فوت حــق بیمه خــود را پرداخت کرده باشــد.

وی همچنین گفت: همه کشــاورزان، روستاییان و عشایرى که بیمه شــده هستند مىتوانند سوابق بیمهاى خود را به دیگر دستگاهها انتقال دهند تا با تجمیع آن میزان مستمرى ماهیانه فرد بیمه شده مشخص شود.

مدیــر صنــدوق بیمــه اجتماعــى کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر فارس یادآور شــد: از ســال 84 تاکنون 147 هزار و 600 خانوار روســتایى و عشایرى فارس تحت پوشــش این صندوق قــرار گرفته‌اند که 6 هزار و 984 خانوار روســتایى و عشــایرى ار این تعداد مستمرى دریافت مى‌کنند.

پوشش فوت کار و رفاه کشاورزان حق بیمه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر