کد خبر: 1100450 A

شهردار شیراز مطرح کرد:

شهردار شیراز گفت: یکى از مهمترین مــواردى که ما در طى این ســال ها دنبال کردیم و البته ســال ها مغفول مانده و رها شده بود ورودى شهر بود و شاید یکى از نقدهاى ما به قبلى ها همین بود و امروز فاز به فاز شــاهد ســاماندهى ورودى شرق شــیراز هســتیم که امروز هم بخشــى از آن در بزرگراه خلیج فارس افتتاح شد و در منطقه 7دست ما پر است.

به گزارش ایلنا حیدر اسکندرپور در مراســم افتتاح و آغاز به کار تعدادى از پروژه هاى منطقه 7شــهردارى شــیراز در محل گشــایش بوســتان گل سرخ واقع در منطقه 7 شــهردارى، افزود: طراحى این پروژه یکسال طول کشید چون همکاران منطقه هفت از پارک هاى تهران بازدید کردنــد و از طراح پروژه نیز خواســته بودند کــه طرحى را با الگوبــردارى و ابتکار طراحى کند و به همین دلیل هم طراحى پروژه طول کشید و با همت شهردارى منطقه 7 ،شوراى ششم و شهردار آینده یک پروژه بى نظیر در حوزه ورزش و سلامت و متفاوت از دیگر پروژه ها اجرا مى شود.

وى در خصــوص مجموعه میراثى قصــر ابونصر هم که کلنگ آن در این مراســم به زمین زده شد نیز گفت: گاهى به دلیل حساســیت بالاى برخى پروژه ها دســت نزدن و تخریب نکردن پروژه بهتر اســت که در زمینه قصــر ابونصر به عنوان میراثى که از قرن ها قبل مانده است همین نکته وجود دارد و به همین دلیل طراحى این پروژه دوسال طول کشید.

وى افزود: این مجموعه در 32 هکتار در دراز مدت اجرا مى شود که در مرحله اول 6 هکتار آن اجرا مى شود، پروژه اى که با اطمینان مى گویم ســرمایه شــیراز مى شود و تورهاى گردشگرى که به شــهر مى آیند حتما خواهند خواست از آن مجموعه نیز بازدید شود و یعنى توسعه اقتصاد شرق شیراز.

وى تصریح کرد: در راستاى توسعه این پروژه تا روزى که هســتیم تلاش خواهیم کرد و امروز هم اعلام کردم که معادل کل صورت وضعیت پروژه که 2ونیم میلیارد تومان اســت را تا فردا پرداخت مى کنیم و به مســئولین منطقه 7هم مى گویم که در منطقه کارهاى زیاد در حال انجام داریم اما به این پروژه منطقــه اى نگاه نکنید این پروژه متعلق به مردم ایران اســت و در طراز ایران کار کنید و این خواســته من از شوراى ششم و شــوراى بعدى است که این پروژه را که تنها طراحى آن دو سال طول کشید را دنبال کنند.

اســکندرپور با تقدیر از شهردار منطقه 7شیراز افزود: ما در دو ســال اول سرگرم اتمام پروژه هاى ناتمام گذشته بودیم به گونه اى که تنها درســال 97 از هزار میلیارد تومان بودجه عمرانى 970میلیارد تومان آن صرف پروژه هاى قبلى شــد و فرصــت اجراى این تیپ پروژه ها را نداشــتیم اما در دوســال گذشــته پروژه ها با نگاهى متفاوت و منطبق با دیدگاه شــورا در حال اجرا اســت کــه از جمله آنها مى توان بــه پارک هاى ورزش و سلامت که در همه مناطق در حال اجرا است، پردیس ســینمایى جوان در منطقه 2و پروژه هایى از این دست اشاره کرد و در هفته هاى پیش رو در همه مناطق افتتاح داریم.

شهردار شیراز گفت: البته هنوز پروژه هاى بزرگى دیگرى هم داریم که بخشــى از این پروژه ها هم مى ماند که در نیمه دوم ســال به بهره بردارى خواهد رســید به عنوان مثال تنها در خط دوم مترو از شــهریور 98 تا کنون بیش از یک هزار و یکصد میلیارد تومان هزینه کردیم.

وى با اشــاره به برگــزارى هر دو هفته یکبار جلســات هیئــت مدیره متــرو در محل اجراى این پــروژه در این مدت اظهار داشت: یک موقع پروژه شما یک پارک 5 میلیاردى است و یکجــا پروژه اى که هفتــه اى پنجاه میلیــارد تومان اعتبار مــى خواهد، البته من آرزو داشــتم همیــن روزها خط دوم از میانــرود تا امیرکبیر افتتاح شــود، اما در طول دو تا ســه ماه پروســه انتخابات و فضاى سیاسى در کشور پروژه قدرى لنگ شــد و با تاخیر دوســه ماهه در همین امســال این پروژه هم افتتــاح مى شــود البته گلایه هایى هم هســت کــه در اینجا نمى گویم.

شــهردار شیراز گفت: این قدر شناسى مردم از خادمان آنها بســیار مهم اســت و نشــان مى دهد و مهم آن است که وفادار باشــیم به مردم و شــنونده حرف آنها باشیم، 14مرداد با اســتقرار شــوراى ششم شــهردار و شــورا فعلى مى روند و مــن مى دانم یکماه دیگــر فرصت خدمتگزارى نــدارم اما در همین جا اعلام مى کنم این شورا و من به عنوان خادم مردم در شهردارى تا ســاعت یک بعد ازظهر 14مرداد بجد پیگیر امور شهر و خدمت به شما هستیم.

انتهای پیام/
اقتصاد ایران بزرگراه خلیج فارس شهرداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر