کد خبر: 1082862 A

شــهردار شــیراز تاکید کرد:

شــهردار شــیراز گفت: سیاست انقباضــى بــراى حفظ باغ هاى شــیراز اتخاذ شــده در طولانــى مــدت تاثیرگــذار نبوده اســت و باید به باغداران فرصت دهیم تا از باغ هاى خود بهره بردارى اقتصــادى کنند تــا انگیــزه لازم برای حفظ این ثروت ارزشمند به وجود آید.

به گزارش ایلنا حیــدر اســکندرپور در مراسم بهــره بــردارى از پیــاده راه شــهید رادفــر با اشــاره به اینکه پــروژه پیاده راه شــهید رادفر ممکن اســت از لحاظ حجــم چندان بــزرگ نباشــد اما رویکــرد مهمى را دنبال مى کند، اظهار داشت: ما در مجموعه باغ‌هاى قصردشت شیراز مى توانیم فرصتى را فراهم کنیم که مردم بتوانند به راحتــى و با امنیت کامل پیاده روى کرده و باغ ها نیز در مسیر احیا و توسعه قرار گیرند. وى افزود: احداث چنین پیاده راه هایى ســبب مى شود مردم در متن این میراث هاى گرانبها حضور یافتــه و روند تخریب و تغییــر کاربرى باغ ها متوقف شــود. به همین دلیل از رســانه ها تقاضا مى کنم به رویکردى که در چنین پروژه هایى اتخاذ شده بیشتر توجــه کنند. امروزه متراژ آپارتمــان ها هر روز کمتر مى شــود و مردم باید فرصتى داشته باشند تا از این فضاهــاى کوچک بیرون آمده و در فضاهاى شــهرى حضور یابند و از فشارها براى دقایقى رهایى یابند.

شهردار شــیراز در بخش دیگرى از سخنانش افزود: این قبیل پروژه ها در تمامى مناطق در دستور کار است و رفته رفته به مطالبه مردم بدل شده است. پروژه اى موفق است که مردم از آن استقبال می‌کنند و شاهد هستیم که حجم استفاده از چنین پروژه هایى قابل توجه اســت و شهردارى باید به این مسیر ادامه دهد.

اسکندرپور افزود: این مسیر پیاده راه به نام یکى از قهرمانان این کشــور، خلبان شهید رادفر نامگذارى شــده و تمامى مردم ایران قدردان شــهدا و خانواده شــهدا هستیم که با جانفشــانى از عزت و خاک این سروزمین با تمامى وجود دفاع کردند. این مقام مســئول در پایان گفت: علت طولانى شــدن این پروژه به افزایش قیمــت و نرخ تورمى باز مى گردد که در ســال 99 اتفــاق افتاد و باید مراحل براورد هزینه و انتخاب پیمانکار را دوباره در دســتور کار قرار مى دادیم.

جمشــید راست دست معاونت ســیما و منظر و فضاى ســبز شــهرى شــهردارى شــیراز نیز در این مراســم با تشــریح جزییاتــى از مراحل انجام این پــروژه اظهار داشــت: این مجموعه که امروز شاهد بهره بردارى از آن هستیم بخش اول محور گردشگرى شهید خلبان رادفر اســت که با هزینه 30 میلیــارد ریال به انجام رســید و فضایى بیش از 7000 هــزار مترمربع مورد بهســازى قرار گرفته و در نهایت تا  بلوار قدوسى و خیابان شهید محلاتى ادامه خواهد یافت.

 

ثروت خاک رسانه مردم ایران سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر