کد خبر: 1072187 A

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان:

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان، گفت: برای طرح بزرگ ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر زنجان از سال 93 تا کنون بیش از 1360 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

به گزارش ایلنا از زنجان، علیرضا جزء قاسمی با اعلام این خبر، گفت: از مجموع این منابع، 282 میلیارد ریال از محل منابع عمومی، 334 میلیارد ریال از اعتبارات داخلی و 750 میلیارد ریال نیز توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شده است.

جزء قاسمی، افزود: در سال 1400 نیز 130 میلیارد ریال اعتبار برای ادامه اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان تصریح کرد: برای تکمیل طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب در شهر زنجان 6 هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیز جهت تکمیل شبکه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب مورد نیاز است.

وی ادامه داد: تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان با 410 هزار نفر جمعیت تحت پوشش خود در افق طرح قادر به تولید 27 میلیون متر مکعب پساب تصفیه شده در سال است که می توان این میزان پساب را در بخش های مختلف صنعت و کشاورزی استان استفاده کرد.

جزءقاسمی، افزود: هم اکنون تصفیه خانه فاضلاب زنجان با احداث 359 کیلومتر شبکه جمع آوری، 295 هزار نفر را تحت پوشش خدمات خود قرار داده است که در صورت تامین اعتبار میزان شبکه جمع آوری احداث شده به 759 کیلومتر خواهد رسید.

وی گفت: از سال 93 تا کنون 80 کیلومتر لوله گذاری شبکه فاضلاب در شهر زنجان انجام و وارد مدار بهره برداری شده است.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان، تصریح کرد: این طرح با هدف جمع آوری و تصفیه بهداشتی فاضلاب، حذف زباله های زیستی، نیل به توسعه پایدار، ارتقاء استانداردهای زندگی، کاهش هزینه های دفع بهداشتی فاضلاب و کاهش آلودگی و حفظ منابع آب سطحی و زیر زمینی عنوان کرد.

جزءقاسمی، گفت: تصفیه خانه فاضلاب زنجان در مدول اول با سیستم لجن فعال و در مدول دوم با سیستم SBR احداث شده و نزدیک به 90 هزار آحاد مشترکین فاضلاب شهر زنجان است.

وی، در پایان افزود: تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان به عنوان یک طرح ماندگار، با تکنولوژی بالا و خدمات ارزشمند یکی از 5 تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای استان زنجان است که در گام بعدی تکمیل تصفیه خانه فاضلاب در روستاها جزء اهداف شرکت آب و فاضلاب است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان/تخصیص اعتبار/منابع عمومی//
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر