کد خبر: 1051945 A

در جلســه علنــى شــوراى شهر شــیراز مطرح شد؛

یکصد و هفتاد و ششــمین جلســه علنــى شــوراى شهر شــیراز آخرین جلسه علنى شورا در ســال 99 بود؛ جلســه‌اى که یکــى از اعضاى آن به نام قاسم مقیمى عضو کمیســیون سرمایه گذارى شورا به دلیل ابتلا به کرونا و بستری در بیمارستان در جلسه حضور نداشت.

به گزارش ایلنا، همچنین چندین دستورکار این جلسه مربوط به کمک مالى شورا و شهردارى در قالب ماده 16 و 17 است. در این جلســه لایحه دو فوریتى شــهردارى شیراز درباره پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال به منظور قدردانى و تجلیل از کارکنان انتظامى، قضایى و سـایر اشـخاص حقیقــى را تصویب کردند.

ایراد فرماندار به تغییر نرخ شناور مترو

در این جلســه نیز بــه ایراد دیگر فرماندارى شــیراز درباره تعیین بهاى بلیت سال 1400 مترو شــیراز با نرخ شــناور مربوط بود که اعضاى شورا موضوع را به منظور بررســى مجدد به کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورا بازگرداندند.

همچنین شــورائیان لایحه یک فوریتى شــهردارى شــیراز، دربــاره اخذ 50 درصــد از مبالغ اضافه شــده به چک هاى معوق را که از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقى و املاک شــورا ارائه شــده بود، با ماده واحدهاى تصویب کردند؛ بر این اســاس، مودیانى که اصل بدهى معوقه خود را از تاریخ ابلاغ این مصوبه حداکثر تا تاریخ  31خردادماه 1400 به شــهردارى پرداخت کنند، صرفا مشــمول پرداخت 50درصد مبالغ اضافه شــده از تاریخ سررسید چک‌هاى معوق مى شوند.

کمک به بیماران مبتلا به سرطان اعضاى شــوراى شهر شیراز در دستور کار نهم این شــورا به بررسى لایحه شهردارى شیراز، درباره پرداخت مبلــغ 250میلیون ریال به منظور مســاعدت به مؤسســه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به ســرطان نور پرداختند؛ این مصوبه که از ســوى کمیســیون‌هاى ســلامت، محیط‌زیســت و خدمــات شــهرى و برنامه و بودجه، امور حقوقى و املاک شــورا ارســال شده بود، با یک ماده واحده به تصویب رسید.

مساعدت به زندانیان

در ادامــه ایــن جلســه، لایحــه دیگرى از ســوى شهردارى شــیراز درباره پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال به منظور مســاعدت به زندان مرکزى شیراز ارائه شد که اعضا راى بر عدم مساعدت دادند.

آخرین جلســه علنى سال 1399  نیــز به طرح کمیســیون برنامــه و بودجه، امور حقوقى و املاک شــورا، درباره اصــلاح مصوبه واگذارى مدیریت سراى محلات شهر شیراز به سازمانهاى مردم نهــاد مربوط بود.

این طرح بــا ماده واحدهاى به تصویب رســید و بر اســاس آن، عبارت «با فراخوان عمومى و بر اساس امتیاز کسب شده» به عبارت «با فراخوان عمومى در قالب مناقصه» اصلاح و تبصره دوم این مصوبه حذف و تبصره 3 جایگزین آن شد.

تقدیر از شـهردار شـیراز به مناسـبت روز شهردار همچنین در این جلسه به مناسبت روز شهردار در تاریخ 25 اســفند ماه، رئیس و اعضاى شــوراى شهر شیراز از تلاش‌ها و اقدامات برجسته شهردار شیراز تقدیر کردند.

در متــن لوح یادبــود به حیدر اســکندرپور آمده اســت: مردم فهیم و قدرشــناس شــیراز، ماه‌هاست که شــاهد خدمات مضاعف و ارزشــمند جنابعالى در جهت توســعه این شــهر هســتند؛ اگرچه در شــرایط سخت و تنگناهاى شــدید منابــع مالى و بیمــارى کرونا، بیم آن مى‌رفــت کــه بســیارى از پروژه‌ها و ارائــه خدمات شایســته به شــهروندان متوقــف شود، امــا خداوند را شــاکریم که با درایــت، تدابیر و اقدامــات جنابعالى و همکاران عزیزتان، شــاهد رشــد، پیشــرفت روزافزون، توســعه متوازن و توزیع عادلانه خدمات در ســطح شهر بوده ایم.

بیمارستان جدول درمان سرمایه سانحه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر