کد خبر: 1048314 A

شهردار شیراز خبر داد:

شهردار شیراز با بیان اینکه اغلب بلوارهاى مناطق این کلانشـهر به ویژه شهردارى منطقــه دو بـا درختـان و درختچه ها زیباسـازى شــده اند، گفت: اکنــون بیش از 400میلیارد تومان پروژه در این منطقه از کلانشهر شــیراز در حال اجراست که بى‌سابقه محسوب مى‌شود.

به گزارش ایلنا، حیدر اســکندرپور عنوان کرد: متاسفانه طى سالیان گذشته دست به تخریب منابع طبیعى زدیم و در بســیارى از نقاط جنگل ها را نابود کردیم و به اســم توسعه بسیارى از باغ‌ها را از بین بردیم.

اســکندرپور با اشاره به کاهش وسعت باغ هاى قصردشت در سالهاى پس از انقلاب تاکنون گفت: احیاى این باغ‌ها از اولویت هاى شــهردارى شــیراز اســت، چنانچه حجم درختکارى انجام شـده طى یکسال گذشته در شــیراز بى نظیر بوده و به عنوان مثال؛ فضاى ســبز اطراف بلوار مدرس که به دلیل احداث خط مترو نابود شـده بود اما امروز با درخت و درختچه ســرو و چنار و گل به آراســتگى رسیده است.

وى همچنین با بیان اینکه یکى از جذاب ترین پروژه هاى شهرى کلانشهر شیراز پردیس سینمایى جــوان اســت، ابراز کرد: بــا افتتاح ایــن پردیس ســینمایى، شــیراز مى تواند میزبان جشنواره فیلم فجر سال 1400 باشد.

شهردار شیراز افزود: پیشرفته ترین تجهیزات ســینمایى را براى اســتقرار در پردیس ســینمایى جوان که داراى 5 سالن اســت، خریدارى خواهیم کرد.  

اســکندرپور در بخش دیگرى از سخنان خود بــا بیان اینکه از وضع اقتصادى مردم مطلع اســت، ابراز کرد: در شــهردارى و در بخش اقتصادى کارى از دستمان بر نمى آید که براى مردم انجام دهیم اما عهد کرده ایم تا زمانى که در شــهردارى مشغول به خدمت هستیم به اندازه توان خود براى امیدوارى مردم به آینده شهر و کشور تلاش کنیم.

شهردار شیراز خاطرنشــان کرد: امروز هم در همین شرایط سخت بیش از 157پروژه شاخص در این کلانشهر در حال اجراست.

راه اندازى قرارگاه شـهید اسـکندرى در راستاى کمک رسانى به مناطق محروم

همچنین فرمانده ناحیه بقیه االله (عج) شــیراز با بیان اینکه قرارگاه شــهید اســکندرى در مجموعه ســپاه راه انــدازى شــده تــا بتوانیــم ســهمى در کمک رسانى در مناطق محروم شیراز داشته باشیم، عنوان کرد: قرارگاه مردم یارى شــهید اســکندرى همــگام بــا دســتگاه هاى خدمات رســان همچون شهردارى، تلاش خواهد کرد تا بخشى از مشکلات مردم مرتفع شود.

ســرهنگ پاســدار مجید علیپور، خاطرنشان کــرد: در این راســتا کمک شــهردارى در مناطق ً در شــهردارى منطقه 2 تعامل لازم بــود، خصوصا خوبــى با مردم، مســاجد و با پایــگاه هاى مقاومت برقرار شده است و این ارتباط و تعامل به نفع مردم مــى شــود.

وى گفــت: قــرارگاه مردمى شــهید اسکندرى نیز تلاش مى کند تا بخشى از مشکلات مردم را از بین ببرد و پروژه هایى که اجرا مى شــود و وعــده هایى که توســط شــهردار منطقه 2 داده مى شــود حتما محقق خواهد شد.

به گفته وى این شــروع خوبى است که پروژههاى مختلف که زمینه ارتقاى منطقه و خدمت رســانى بهتر اســت فراهم شود.

اجـراى پروژه هـاى منطقه 2 با دسـتان خالى

شهردار منطقه دو شــیراز پروژه هاى شاخص منطقه 2 را تعریف یک زمین چمن، پردیس جوان، فرهنگســرا، طراحى یک پــارک 5 هکتارى که به زودى کلنــگ آن به زمین زده مى شــود و احداث اولین مجموعه فرهنگى و ورزشى ویژه بانوان عنوان کرد.

غلامرضا شهریارى با بیان اینکه با دست خالى بســیارى از این پروژهها در دستور اجرا قرار گرفته اســت، ابراز کرد: خوشبختانه امروز این پروژه ها از پیشرفت فیزیکى خوبى برخوردار است.

وى خاطرنشــان کــرد: از زمان آغــاز به کارم در این منطقه همواره تمام تلاشــم را براى توسعه منطقه و رفاه مردم به کار گرفته ام.

شــهریارى با اشــاره به پروژه هاى اجرا شــده در ایــن منطقه گفــت: اجراى این پــروژه با همت و حمایت شــهردار کلان شهر شــیراز صورت گرفته اســت و این درحالى اســت که کار کــردن در این وضع اقتصادى و گرانى، کار هر کســى نیست و اگر حمایت مردم و مســئولان، ســپاه و بسیج نبود این پروژه ها به نتیجه نمى رسید.

وى با اشاره به پروژه‌هاى عمرانى اجرا شده در منطقه دو شهردارى شیراز گفت: دومین مجموعه فرهنگى ورزشى ویژه بانوان در بلـوار آیتاالله قشــقایى بانوان اجرا مى‌شود که این موضوع نشان از توجه ویژه شهردارى به این قشر از جامعه است.

شهردار منطقه دو شیراز یادآور شد که ما باید آینده را به نحوى بسـازیم که هم زن و هم مرد در جامعـه بتواند در آرامش و رفــاه به دنبال ورزش و سرگرمى خودشان باشد.

جامعه جشنواره فیلم فجر کلان شهر مترو مشکلات مردم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر