کد خبر: 1047009 A

ایلنا از فارس گزارش می‌دهد؛

گرانی قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم باعث شــده تا مــردم در یک سال گذشته قید مصرف آجیل را بزنند؛ چنین اتفاقى براى مشــاغلى که رونق‌شان درروزهای عید اســت، بســیار خســارت بار خواهــد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از شیراز  با گذری در خیابان های شیراز و با بررسی از از مغازه های آجیل فروشی های سطح شهر به راحتی کرختی و کسادی مغازه ها را مشاهده می کنید این در حالی ست که در حال حاضر بیشر کســانى که بــه مغــازه هــاى آجیل فروشــى مــى روند، تنها محصول بســته بندى چون شکلات، گز و لواشک لقمه‌اى را خریدارى مى کنند.

دست کشــیدن مردم از خرید باعث شــده برخى از واحدهــاى صنفــى بدترین روزها را به شــب برســانند، از این رو خواســته آنها از مردم این است که با رعایت مسائل بهداشــتى خرید کنند و مطمئن باشند که کسبه هم براى آنکه دچار ویروس کرونا نشــوند، خودشــان بیشــتر نکات ایمنى را رعایت مى کنند.

بیش از یک ســال اســت که فعالان صنــف آجیل و خشــکبار از کاهــش مشــترى گله‌منــد هســتند. علیرضا مغــازه آجیل فروشــى دارد؛ او فکــر مى کــرده نیمه دوم ســال همه چک‌هایــش را با خیال  راحت پــاس مى کند، امــا بــازار برخــلاف پیش بینى هایــش شــده اســت.

وى مــى افزایــد: چنــد وقتــى اســت کــه قیمــت آجیــل ارزان شــده (در قیاس با ســال گذشته) به همین دلیل فکر مى کــردم امســال فروش خوبى داشــته باشــیم، اما تداوم بیمارى کرونا در این ایام کسادى بازار ما را بیشتر کرد.

کوچ بسیاری از قنادان به مشاغل دیگر

آن طور که ترابى، رئیس اتحادیه شــیرینى فروشان و قنادان شــیراز مى گوید: در حال حاضر قنادان و شــیرینى فــروش هاى شــیراز از تــرس کرونا چنــدان رغبتى براى تولید شــیرینى ندارند.

محمد خلیــل ترابى در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه در شــرایط فعلى بازار شــیرینى در شــیراز بى رونق است مى افزاید: در صورتى که روزهاى پایان ســال مردم قصد خرید شیرینى داشته باشند امکان دارد تا فروش مغازه داران بتواند کمى رونق بگیرد.

ترابــى در ادامه با اشــاره به اینکه در شــرایط فعلى فروش مغازه داران شــیرینى در شــیراز کاملا کساد است بیان مى کند: متاسفانه میزان فروش شیرینى در یک سال گذشــته به حدى خراب بود که بعضى از مغازه داران اقدام به تعطیلى و ابطال پروانه هایشان کردند و به مشاغل دیگر رو آوردند.

رئیس اتحادیه شــیرینى فروشــان و قنادان شیراز با اشــاره به اینکه از سال گذشــته تاکنون حدود 30 الى 40 مغازه دار از ادامه فعالیت در حرفه شــیرینى فروشى دست کشــیده انــد، مى افزایــد: از این رو این افراد به مشــاغلى مانند لوکس فروشــى، خواروبار فروشى، لوله فروشى و ...... پرداختند.

بیکاری 20 درصــد از کارگران قنــادى ها شیراز پس از کرونا

ترابــى بــا بیــان اینکــه شــیوع بیمــارى کرونــا و مشــکلات بعد از آن باعث شــده تا 20 درصــد از کارگران قنــادى ها و شــیرینى پزان شــیراز بیــکار شــوند، ادامه مــى دهــد: متاســفانه افــراد بــه دلیــل بیمــارى کرونا چندان تمایل و رغبتى به خرید شــیرینى نشان نمى دهند.

وى در ادامــه از تداخل صنفى در بخش قنادان انتقاد مى کند و مى افزاید: تداخل صنفى باعث شــده تا بسیارى از قنادان و شــیرینى پزان با مشــکل مواجه شوند و این در حالى است که گاهی فروشگاه هاى بزرگ هر نوع شیرینى با هر کیفیت نامرغوبى در اختیار مردم قرار مى دهند، به طورى که شــاهدیم بعضى از مغازه‌هاى نان فانتزى هم در سطح شهر شیراز به فروش شیرینى روى آورده اند. 

گرانى میوه  مردم را به سمت خرید شیرینى کشاند

وى با اشاره به اینکه البته گرانى میوه باعث شده تا مردم بیشــتر از قبل از خرید شیرینى استقبال کنند، ادامه مى دهد: پیش بینى مى شــود که فروش شیرینى در نوروز سال جارى به مراتب بهتر از سال گذشته باشد.

 مـردم هیچ اسـتقبالى از بازار خشـکبار و آجیل شب عید ندارند

رزاق منــش رئیــس اتحادیــه عمده فروشــان مواد غذایــى شــیراز هــم در ادامــه بــا بیــان اینکــه در حال حاضــر هیــچ تصمیمى مبنــى بــر تعیین نــرخ آجیل و خشــکبار اتخــاذ نشــده ، مــى گویــد: در شــرایط فعلى مردم اســتقبالى از خرید خشکبار، پسته و آجیل ندارند.

عبداالله رزاق منش در گفت و گو با ایلنا ادامه مــى دهد: معمولا و طبق روال هر ســاله مردم در روزهاى پایانى ســال از خرید آجیل و خشکبار استقبال مى کنند این در حالى است که اولویت امروزه مردم پوشاک، کفش و .... است.

جشنواره_ای+از+خشکبار+خارجی+در+آجیل+ایرانی_از+بادام+چینی+تا+تخمه+کانادایی

رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد غذایى شیراز با اشــاره به اینکــه در حال حاضر بازار آجیل و خشــکبار نســبت به سال هاى گذشــته در وضع مطلوبى قرار ندارد، بیــان مى کند: به دلیل گســتردگى محصــولات آجیل و خشکبار نرخ سال جدید تعیین نشده  و قیمت آجیل شب عید هفته آینده اعلام خواهد شد.

هیــچ گرانى در بــازار آجیل و خشــکبار نمى بینم

رزاق منــش در ادامــه بــا بیــان اینکه هیــچ گرانى در بــازار آجیل و خشــکبار نمى بینم، مــى افزاید: از نظر بنــده هیچ گرانى در بــازار آجیل و خشــکبار وجود ندارد و همــه چیــز در این بازار عــادى و طبیعى اســت.

رئیس اتحادیــه عمده فروشــان مــواد غذایــى شــیراز در ادامه بــا اشــاره به اینکه بــا گذرى در بــازار متوجه مى شــوید کــه چــه افــرادى از خریــد آجیل و خشــکبار اســتقبال مى کنند، مــى افزاید: گرانى محصولى مانند پســته دلیل دارد؛ نبایــد فراموش کرد که 50 گرم پســته دهن بســته در یک کیلو پســته دهان باز باعث مى شود که قیمت این محصول 50 هزار تومان تغییر کند. 

وى معتقد اســت رســانه هــا بایــد بــه جــاى انتشــار تیترهایــى کــه باعــث ســیاه نمایــى مــى شــوند بــه راهنمایــى مــردم بپردازند.

 

ایام عید چک خشکبار نوروز ویروس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر