کد خبر: 1046549 A

سخنگوی شورای شهر شیراز:

سخنگوی شورای شهر شیراز از ایجاد 22 میدان یا بازارچه میوه و تره بار در این شهر خبر داد.

به گزارش ایلنا، سـعید نظـرى بــا بیان اینکــه اصطلاحاتى همچون طـرح جامع یا تفصیلى در حوزه مدیریت شــهرى معنا ندارد، گفت: در این زمینه باید از طرح هاى اســتاتیک و دینامیک یاد کرد؛ زیرا با ســرعت رشــد علــم و فناورى، نمى‌توان از امروز براى 10 سال آینده تصمیم گیرى جامعى کرد.

سخنگوى‌شوراى شــهر شیراز مشکل اصلى در بــه ثمر ننشســتن طرح‌هاى جامــع را عملکرد نامطلوب دانشــگاه‌هاى کشور دانست و گفت: دانشگاه‌ها در این حوزه به شــدت ضعیـف عمل مى‌کنند و قابلیت پاســخگویى به نیازهاى جامعه و شهر را در حوزه مدیریت شهرى ندارند.

عضو شــوراى شهر شیراز در این زمینه به عدم انجام تعهدات درباره طرح هاى جامع از ســوى دانشگاه هاى بزرگى همچون دانشــگاه شیراز، دانشــگاه صنعتى شریف و دانشگاه اصفهان اشــاره کرد و بیان داشــت: طرح‌هایى که شــهردارى از این مراجع معتبر علمى دریافت کرده اســت، عمدتــا ناقص اند.

وی بــا بیان اینکه طرح جامــع حملونقل، ســرمایه انسانى، گردشــگرى، اقتصادى و توسعه فرهنگى و اجتماعى که قرارداد آنها در شــوراى چهارم با دانشگاه هاى کشور بسته شده، ابتر مانده یا به نتیجه نرسیده است.

ســخنگوى شوراى شهر شــیراز اظهار کرد: اســاتید دانشگاه ها به شدت به این طرح ها بى تعهدند و آنها را به دانشــجویان دوره هاى ارشد یا دکترى واگذار مى‌کنند؛ از ســوى دیگر، دانشــجویان نیز قادر به ارائـه آمار و داده‌ها و راهکارهـاى اساسى نیســتند.

وی افزود: روند این اســت که دانشــگاه یکى دو پژوهش صورت مى دهد و به بخشــى از تعهــدات خــود عمل نمى‌کند، در مرحله بعد ســر قیمت چانه زنى مى کند و در نهایت با افزایش هزینه ها آنچه حاصل مى شــود فقط پر و پیمان کردن رزومه هاى اســتادان است.

نظرى با اشاره به اینکه عمده طرح هاى جامع و تفصیلى که به دانشگاه ها سپرده شــده، کپى است، ابراز کرد: با مقایسه طرح هاى جامع گردشگرى شــهردارى شیراز، تهران، تبریز و مشــهد که در قالب کتابچه هایى چند جلدى ارائه شــده، درمى یابیم که آنچه تغییر کرده، فقط نام شهرهاست و هیچ رویکرد جدیدى در این طرح‌ها لحاظ نشده است؛ همچنین اطلاعات آمارى این منابع بسیار ضعیف است و به روز رسانى نمى شود.

نظرى دلایل یاد شــده را علــت معطل ماندن طرح هاى جامع در دوره پنجم شــوراى شهر شــیراز معرفى کرد و بیان داشــت: برخى از این طرح ها با صرف هزینه هاى هنگفت در کمیسیون ماده 38 ابطال شد یا اگر تحویل داده شد، درنهایت، شــمایى کلى از وضعیت شهردارى هاست که بدون ارائه راهکار تهیه شده است.

عضو شــوراى شهر شیراز همچنین با انتقاد از عملکرد دانشگاه شیراز در زمینه ارائه طرح جامع حمل ونقل، گفت: این طرح سالهاســت از ســوى دانشــگاه شــیراز در رفت و آمد است و تاکنون نتیجه اى به همراه نداشته است.

شـرکت هاى مشـاور در تعریف طرح هاى جامع جایگزین دانشگاه ها شده اند

وى با بیان اینکه در سال هاى اخیرتهیه طرح ها به جاى دانشــگاه ها به شرکت هاى مشاور ســپرده شده است، اظهار کرد: ملاک عمل شــهردارى هماکنون در حوزه شهرسازى، ســاماندهى باغ ها و مدیریت پســماند آن طرحى است که شــرکت هاى مشاور تهیه کرده اند.

سخنگوى شوراى شــهر شــیراز در ادامه با اشــاره به ساماندهى و ایجاد بازارچه هاى میوه و تره بار از ســوى شــهردارى، بیان کرد: در حوزه بازارچه ها و بارفروشــان فقط شــرایط مافیاى حاکم بر میدان میوه و تره بار شــیراز بر قیمت میوه اثر نمى گذارد، بلکه قیمت میوه تابعى از شــرایط اقتصادى کشــور، گران بودن هزینه تولید، حمل ونقل و سرمایه انسانى است.

به گفته نظرى گرچه این مسائل وجود دارد، نمى توان نســبت به این وضعیت بى تفاوت ماند؛ چرا که اگر شهردارى بتواند میوه را هزار تومان هم ارزان تر به دست مردم برساند، شهروندان بیشترى از این نعمت بهره‌مند مى شوند.

 وى بــا بیــان اینکــه غرفه هــاى یادشــده از یک ونیم میلیــون تــا چهار میلیــون و پانصد هزار تومــان در مناطق مختلف قیمت گذارى شــده است، اظهار کرد: با این اقدام، از هزینه هاى توزیع میوه در شــهر کاستیم و هزینه اجاره بها و عوارض را از آن کم کردیم.

آیین نامه اصفهان جامعه میوه و تره بار شورای شهر شیراز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر