کد خبر: 1041682 A

جعفری مطرح کرد:

رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى شیراز با اشاره به اینکه معاونت فرهنگى شــهردارى شــیراز هیــچ تفاهم نامه اى بــا مجامع بین المللى به امضا نرســانده اســت، اجراى ســند 2030 را در ایــن مجموعــه تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، مرتضــى جعفرى در نشســت خبرى توضیح داد: بر اســاس تاکید رهبرى این ســند نباید اجرا شود و از همه کسانى که در حوزه فرهنگى فعال اند درخواســت مى کنیم پیش از زدن انگ به نهادهاى مختلف ابتدا موضوع را کاملا بررسى کنند.

رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى شیراز در بخش دیگرى از سخنان خود با اشــاره به کارنامه یک ســاله اخیر این مجموعه در حوزه هاى گوناگون از تشــکیل دو مثلث طلایى گردشگرى (شیراز- یزد- اصفهان) و مثلث مذهبى (شیراز- قم- مشهد) با عنوان یکى از دستاوردهاى مهم این سازمان یاد کرد و افزود: امیدواریم بتوانیم با همــکارى حرمین اهل بیت (ع) این همکارى ها را در حد تولیت استانها پیش بریم.

وى افــزود: طــرح مثلث گردشــگرى نیز در سطح اســتانداران و شــهرداران ادامه مى یابد و با توســعه اقدامــات، به صورتى گســترده تر عملیاتى خواهد شد.

جعفرى همچنین مسابقه طراحى نماد هویت بصرى شــیراز را از دیگــر طرح ها در زمینه گردشــگرى خواند و گفت: تا بــه امروز طرح 900 به دبیرخانه جشــنواره ارســال شــده و پیش بینى مى شود تا پایان مهلت فراخوان 2 هزار طرح به این مسابقه ارسال شود.

وی طراحــى نمــاد هویــت بصــرى شــیراز را زیرســاختى براى معرفى این کلان شــهر در سطح بین الملل و زمینه ســاز حضور پر رنگ تر گردشگران دانست.

معاون شــهردار شــیراز همچنین به برگزارى جشــنواره «شــهروند برگزیده» اشاره کرد و گفت: در این حوزه بر آنیم از بهترین الگوهاى شهروندى و فعالان حوزه هاى مختلف که براساس 9 سرفصل اصلى و 3 عنوان فرعى شناســایى مىشوند، تقدیر کنیم.

بــه گفته جعفــرى گزینش شــهروند فعال و مشــارکت جو از طریق ثبت نام در ســایت شهروند برگزیــده و نیز با همکارى ســازمان هاى مردم نهاد میســر خواهد شــد؛ همچنین این طــرح در هفته شیراز با معرفى شهروند برتر به بار خواهد نشست.

وى یکى دیگر از اقدامات شــهردارى شــیراز را در حوزه فرهنگى موضوع خرید آثارهنرى ازهنرمندان شــیرازى عنوان کرد و بیان داشت: تاکنون 27 اثر با قیمت 500 میلیون تومان خریدارى شــده است و در سال 1400 نیز بودجه اى 2 میلیارد تومانى به این امر اختصاص مى یابد.

رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شــیراز عنوان کرد: از دیدگاه شهردارى، شــهر انسان دوســت در مقابل شــهر ماشین محور مطرح اســت و انســانى که در شــعار شــهردارى شــیراز بر آن تاکید می شود، همان انسان فرهنگى مسلمان است.

وی افزون بر این، از راه اندازى باشگاه فرهنگى و ورزشــى شــهردارى شــیراز خبر داد و گفت: این امر با هدف حمایت از ورزشکاران صورت مى پذیــرد؛ جز این، لایحه حمایــت از قهرمانان و پهلوانان شهر شیراز نیز در دستور کار است.

جعفــرى بر ایــن نکته نیــز تاکید کــرد که شــهردارى با ایجاد باشــگاه به هیــچ عنوان قصد تیــم دارى نــدارد و در چارچوب اساســنامه مدون فعالیــت خواهد کــرد و هدف این باشــگاه تحکیم ساختارها، توســعه ورزش همگانى و استعدادیابى اســت. 

سیاست گذارى فرهنگى شیراز با فرازو نشیب هاى روبرو است

ســید احمد رضا دســتغیب رئیس کمیسیون فرهنگى شوراى شهر شــیراز نیز در این نشست با بیان اینکه این کمیســیون بعنوان رکن سیاســت گذارى فرهنگى شــیراز با فراز و نشیب هاى روبرو اســت گفت: طرح هاى این کمیســیون براســاس رویکردهاى انسان محورى پایه گذارى شده است و تمام طرح ها قبل از اجرا باید داراى پیوســت هاى فرهنگى و اجتماعى باشــند.

 وى با اشــاره به اینکه اموزش فرهنگ شــهروندى یکى از اصول و مبناى اقدامات در نظر گرفته شــده اســت گفت: مهاجــر پذیر بودن شــیراز و دارا بــودن نگرش ها متفاوت باعث شــده رویکرد برنامه ها اتخاذ شــده ارتقا فرهنگ شهروندى باشــد.

دستغیب با اشاره به معرفى طرح هاى شناســایى و الگو ســازى در رفتارهاى فرهنگى و اجتماعى براى مردم شــهر شــیراز گفت:برگزارى جشنواره شــهروند برگزیده یکى از اقدامات ارزشمند در این راستا است.

شهرداری کلان شهر لایحه مشهد معاون شهردار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر