کد خبر: 1036488 A

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس در گفت و گو با ایلنا:

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با بیان اینکه جامعه کارگرى حتى توان پرداخــت اجاره منــزل را ندارد، عنوان کرد: علاوه بر آن متاسفانه تورم افسارگسیخته که در نرخ اجناس وجود دارد زندگی کارگران را روز به روز دشوار تر می کند.

به گزارش ایلنا على راســتگو در گفت و گو با ایلنا افزود:  با توجه به اینکه در شرایط فعلی حقوق کارگران شاغلان حــدود دو میلیون و 800 هــزار تومان اســت، بنابراین کارگران باید برای داشتن یک سرپناه در شیراز باید حدود 100 میلیون رهن و ماهیانه مبلغی بالغ بر 1 میلیون تومان بابت هزینه اجاره بپردازند.

وی با اشاره به اینکه خرید خانه برای کارگران به کابوس تبدیل شده است ادامه داد: از این رو تنظیم بودجه طبق دلار 18 هزار تومان توسط نمایندگان مجلس هم باعث افزایش 300 درصدی قیمت کالاها می شود که تمام این موارد زندگی کارگران را روز به روز سخت تر خواهد کرد.

تورم، سفره کارگران را کوچک‌تر کرده است

راســتگو با اشــاره به اینکه این موضوع در حالى اســت که در کنار آن تورم را نیز داریم و اگر از اســفند 98 تــا دى 99 را مــرور کنیــم متوجه مى‌شــویم که بسیارى از کالاها بیش از 300 درصد و در برخى موارد بین 150 تا 200 درصد افزایش قیمت داشــته اند؛ افزود:  این تورم باعث شده که سفره کارگران کوچک‌تر شــود و در این شــرایط نمى توانند حداقل زندگى معمولى را داشته باشند.

وى خاطرنشــان کرد: اگر حقوق بازنشستگان و کارگــران در بهترین حالت ماهى ســه میلیون تومان باشــد و در طول ســال هیچ کالایى خریدارى نکنند و بخواهنــد این پول را صرف هزینه خرید خانه کنند، باز هم تــوان خرید آپارتمان 60 ،70 متــرى در دورترین نقطه شــهر را ندارند؛ چرا که مبلغ آن بین یک میلیارد تا 600 میلیون تومان است.

وى با اشاره به اینکه تورم نشان مى‌دهد که جامعه کارگرى به دنبال زندگى و ماشــین لوکس نیست، ابراز کرد: زندگى جامعه کارگرى صرفا است و حتى سیاحت و زیارت در جدول کارگرى دیده نشــده اســت.

دبیر اجرایى خانه کارگر فارس با اشاره به معیشت بازنشســتگان و تبعیضى که بین کارمندان دولــت و نیروهاى دیگــر و کارگران مى شــود، عنوان کرد: در واقع کارمندان دولت از منابع ملى استفاده مــى کنند اما به جامعه کارگــرى که 50 درصد جامعه را تشــکیل مى دهد و جامعه بازنشستگان که یک پنجم جامعه است، بهایى داده نمىشود و هیچ وقت از منابع و درآمدهــاى پول نفت و مالیــات درصدى به کارگران و ســازمان تامیــن اجتماعــى و جامعه بازنشســتگان اختصاص داده نشده است.

راســتگو ادامه داد: علاوه بر این، بسیارى از کارگران فصلى هستند و مشخص نیست در طول سال چه ســاعت و چه روزهایى ســر کار هســتند و در این شــرایط نیز کرونا زندگى را براى آنها طاقت فرسا کرده است.

وى با اشــاره بــه اینکه همســان ســازى حقوق بازنشســتگان بــا توجه بــه وضع موجود و بــا توجه به اینکــه مجلس 90 هزار میلیارد تومــان بودجه مصوب کرده است، یکى از مطالبات است؛ خاطرنشان کرد: خواســته هایى که کارگران داشــتند و حمایتهایى که شــده، بنا شده اســت که وضع همســان سازى حقوق بازنشســتگان محقق شود و تا اوایل سال آینده موضوع اجرایى گردد.

جامعـه کارگـرى 80 درصد از تـورم موجود عقب است

 دبیــر اجرایى خانه کارگر فارس در بحث خواروبار و معیشــت کارگران و بازنشســتگان نیز گفت: در حالى حق مســکن 300 هــزار تومان اســت که براى بازنشســتگان 70 هــزار تومــان درنظر گرفته اســت، همچنیــن حــق خواروبــار 400 هزار تومان اســت اما براى بازنشســتگان 120 هزار تومان؛ کــه اگر تصمیم گیرنــدگان در جامعه باشــند مى دانند کــه این مبلغ براى یک خانــواده چهار نفره حتى پول یک روز خرید هم نیســت.

به گفته راستگو، کارگرانى که با این وضع معیشــتى و با حقوق 3 میلیــون تومان زندگى مى کند بهترین کارشناسان اقتصادى در کشور هستند چرا که با حداقل ها زندگى خود را مى چرخانند.

راستگو با بیــان اینکه طبق مــاده 3 قانون باید درمان جامعه کارگرى رایگان داشته باشد، عنوان کرد: امروز درمان بزرگترین مشــکل است و همچنین سهم بیمه تکمیلى از جیب کارگران پرداخت مىشــود.

وى با بیان اینکه جامعــه کارگرى 70 تا 80 درصد از از تورم عقب اســت، تصریح مى کند: باید طى 5 تا 6 ســال، عقــب ماندگى که جامعــه کار و تولید و بازنشستگان دارد را به سطح معمولى برسانیم تا بتوانند زندگى معمولى داشته باشند.

 

افزایش قیمت بودجه تورم جامعه دلار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر