کد خبر: 1034108 A

نماینده شیراز در گفت و گو با ایلنا :

عضو کمیسیون برنامه و بودجه بــا بیان اینکــه لایحه بودجــه دولت داراى اشــکالات جدى بــوده اســت، گفت: اگر این اشــکالات رفع شــده بود، این لایحه در مجلس تصویب مى شــد، اما این اتفاق رخ نداد و مجلس به کلیات لایحه بودجه رأى منفى داد.

 جعفر قادرى در گفت وگو با ایلنا عضو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلس با اشاره به اینکه مجلس معتقد است سقف درآمدهاى پیش بینى شــده نفتــى لایحــه بودجه دولــت، زیاد بوده، ، افزود: با این حــال افزایش میزان درآمدهاى نفتى از ســوى کمیسیون تلفیق مجلس، نــه تنها انتقادهــا به لایحه دولــت را رفع نمى کند؛ بلکه سبب افزایش ایرادات و اشکالات در این بخش مى شود.

نماینده شیراز در مجلس که به عنوان مخالف کلیات بودجه رأى داده اســت در ادامه با اشاره به مصارف هزینه اى لایحه بودجه بیان کزد: در این مورد نیاز کمیســیون تلفیق مجلس اعداد و ارقامى را بــه مصارف هزینه‌اى بودجــه اضافه کرده بود که قابل قبول نبود.

تک نرخى شدن ارز  فعلا به صلاح نیست

عضــو کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس در ادامــه با اشــاره بــه نگرانى هــاى مجلــس پیرامون تک نرخى شــدن ارز گفت: ایــن اتفاق گرچه به لحــاظ اقتصادى اتفاقى مثبت اســت، اما با توجه به اینکه دولــت اعتقادى به یکسان ســازى نرخ ارز در ماه هــاى پیــشرو نداشــت، این اقدام مى توانســت مشکلاتى را ایجاد کند و از این منظر، صلاح نبود که کمیسیون تلفیق بدون تعامل و هماهنگى با دولت، نــرخ ارز را در لایحه بودجه ســال آینده تک نرخى در نظــر بگیرد.

نماینده شــیراز در مجلس در ادامه با اشــاره به اینکه دولت کنونى در سال پایانى خود قــرار دارد، گفت: در این شــرایط و با توجه به آنکه دولت بعدا عمــلا فرصتى براى تغییر بودجه نخواهد داشت، در مورد طرح ها و پروژه هاى عمرانى نیــز انجام اصلاحات در لایحه بودجه به صلاح نبود.

قادرى با بیان اینکــه در بخش هایى که میان دولت و مجلس اختلاف وجــود دارد، باید دولت و مجلس به تفاهم برسند، گفت: نباید به گونه اى برداشت شــود که در مدت باقى مانــده از عمر دولت، مجلس بناى مخالفت دارد و از آن سو نیز دولت توان اجراى مصوبات مجلس را نداشته باشد.

اصلاحات مالیاتى برای افزایش پایه هاى مالیاتى باشـد، نه افزایش نرخ هاى مالیاتى

 جعفر قادرى سپس با اشاره به برخى مصوبات کمیســیون تلفیق همچون افزایش نــرخ مالیات بر ارزش افــزوده گفت: در این مــورد نیز به نظر مى رســد از جانب کمیســیون تلفیق غفلت صورت گرفتــه بود و این اصلاحات نیز بــه زیان بود.

جعفر قــادرى در ادامــه با اشــاره به بحــث اصلاحات در ســاختار مالیاتى، بیان کرد: این اصلاحــات باید در راســتاى افزایش پایه هــاى مالیاتى صورت گیرد، نه نرخ هاى مالیاتى.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سپس با تأکید بر اینکه نمایندگان در جلســه روز گذشته، در واقــع هــم لایحه بودجــه دولت و هــم گزارش کمیســیون تلفیق مجلس را رد کردنــد، تصریح کرد: گرچه روز گذشته گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجــه در مجلس قرائت و رد شــد، اما این گزارش نیز بر پایه لایحه دولت بود و از این منظر، مجلس با هر دو مخالفت کرد.

قادرى بــا بیان اینکه او نیز بــه عنوان مخالف لایحــه بودجه براى ایراد مخالفت ثبت نام کرده بود، خاطر نشان کرد: بر اســاس قانــون دولت اکنون موظف اســت لایحه بودجه را اصلاح و به مجلس ارائه کند کــه در صورت تصویــب نهایى این لایحــه تا پایان ســال، این مصوبــه مبناى عملکرد مالــى دولت در سال آینده خواهد بود، اما در غیر این صورت، لوایح بودجــه‌اى دو یا ســه دوازدهم به مجلس ارســال و تصویب خواهد شد.

 

ارز کمیسیون برنامه و بودجه لایحه لایحه بودجه بودجه دولت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر