کد خبر: 1026924 A

در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:

نماینده مرودشت با بیان اینکه مســئولیت تبعات بازگشــایى مدارس از امروز (یکــم بهمن ماه) بر عهده وزیر آمــوزش و پرورش خواهد بــود، گفت: گرچه مقرر شــده تنهــا دانش‌آمــوزان اول و دوم دبستان و هنرجویان هنرستان در مدرسه حضور یابند، امــا واقعیت آن اســت که این مســئله موجب افزایش تعداد مبتلایان به کرونا ویروس خواهد شد و مسئولیت مســتقیم این اتفاق نیز بر عهده شــخص وزیر خواهد بــود.

به گزارش خبرنگار ایلنا جلال رشــیدى کوچى در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکــه نمایندگان وزیر آموزش و پرورش را به خاطر بازگشــایى مدارس به پارلمان فرا خواهند خواند، افزود: متاســفانه در حال حاضر شاهد هستیم که با وجود مخالفت و هشدار صریح وزیر بهداشــت مبنى بر شروع پیک جدید کرونا در صورت بازگشایى مدارس، وزیر آموزش و پرورش بر آموزش حضور دانش آموزان اصرار دارد به همین خاطر وزیر را براى پاســخگویى به دغدغه نیــز مجلس حتما نمایندگان فرا خواهد خواند.

بازگشـایى مـدارس آغازگر موجـى تازه از همه‌گیرى کرونا خواهد بود

رشــیدى در ادامــه با بیــان اینکه بــدون تردید بازگشایى مدارس ســبب خواهد شد که با موجى تازه از همه‌گیرى بیمارى کرونا مواجه شــویم، بیان کرد: از همین رو از ســتاد ملى مقابله با کرونا نیز درخواســت داریــم کــه بازگشــایى مــدارس و فعالیــت کلاس ها در مقاطــع اول و دوم دبســتان را لغــو کند.

این عضو کمیســیون امور داخلى کشــور و شــوراهاى مجلس با اشــاره به اینکه بازگشــایى مدارس در بهمن ماه عملا تفاوتــى در آمــوزش و یادگیرى دانش آمــوزان ایجاد نمى کنــد، گفت: امــروز دانش آموزان با گذشــت حدود 4 ماه از آغاز ســال تحصیلى به سیستم آموزش مجــازى عادت کرده اند؛ بنابرایــن آموزش حضورى در شــرایط کنونى چنــدان تفاوتى در ایــن بخش ایجاد نخواهــد کرد.

نماینده مرودشــت،پاسارگاد و ارسنجان در ادامه با اشــاره به اینکه حدود 2 ماه تا نوروز زمان بیشتر باقى نمانده، خاطرنشــان کرد: در این شــرایط که 15 روز جهت تعطیلات دانش آموزان دو ماه بعد مجددا نوروز تعطیل مى شــوند، اصرار بر حضور آنها بر ســر کلاس درس، تصمیمى منطقى و درست نیست.

 

تعطیلات مدرسه وزیر آموزش و پرورش وزیر بهداشت ویروس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر