کد خبر: 1018331 A

در نشست خبری مدیر تحقیقات کارخانه روغن نباتی شیراز مطرح شد؛

کارخانه روغن نباتى شیراز که در سال هاى گذشته با مشــکلات متعددى مانند نپرداختــن حقوق و بیمه کارگران، کمبود مواد اولیه و ...... مواجه بود مدتى است توانسته میزان تولید محصولاتش را افزایش دهد به طوری که روزانه حدود 100 الــى 150 تن روغن خوراکى تولید و وارد بازار می کند.

به گزارش خبرنگار  ایلنا بخشى از خط تولید روغــن خوراکى نیمه تعطیل روغن نباتى نرگس شــیراز، بزرگترین کارخانه جنوب کشور، در این زمان راه اندازى شــد. ایــن مجموعه تا پیــش از این، روغن مصــارف کارخانه‌هاى صنعتى مواد غذایى را تولید مى کرد اما با نوسانات روغن خوراکى در بازار، خط تولیدى را به روغن مصرفى خانگى تغییر داده است.

مدیــر تحقیقات کارخانه روغن نباتى شــیراز در نشست خبری خود با  خبرنگاران استان با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت اســمى تولید روغــن هاى مایــع و مارگاریت کارخانــه روغن نباتى شــیراز حــدود ۳۰۰ تن در روز اســت، گفت: اما متاسفانه شــرایط موجود و مشکلاتى مانند کمبود روغن خام ســبب شده تا این مقدار تولید به ۱۰۰ الى ۱۵۰ تن تولید روغن خام کاهش پیدا کند.  

نرگس شیراز

مسعود نوروزى با اشاره به اینکه مشکلات تأمین روغن مورد نیاز توسط افراد و خانوارها درروزها وماه هاى گذشــته باعث شده بیشتر شرکت ها موظف به افزایش تولید روغن شــوند، افــزود: اگرچه خــط تولید روغن بــراى خانــوار، در کارخانه روغن نباتى شــیراز طى ۵ ســال گذشته به دلیل فعالیت در حوزه صنف و صنعت تعطیل شده بود اما در شرایط فعلى، اقدام به راه اندازى و تولید روغن خوراکى براى مردم کردیم.

او  بــا اشــاره به اینکــه راه انــدازى این دو خط تولید انرژى زیادى از مســئولان کارخانه نرگس شیراز مى گیرد ادامه داد: اما خوشــبختانه توانستیم با تولید روغن هاى خوراکى، نیاز مردم استان را در بخش روغن تامین کنیم به طورى که برای تســهیل امور اقدام به تولیــد بطرى در کارخانه روغن نباتى شــیراز کردیم و توانســتیم خط تولید بطــرى را راه اندازى کنیم.

تلاش مسئولان برای انتقال کارخانه

او با اشــاره به اینکه در شــرایط فعلى مسئولان کارخانه در تلاشند تا کارخانه روغن نباتى را به منطقه ویــژه اقتصــادى انتقال دهند بیان کــرد: جهت انتقال کارخانه مســئولان در سال هاى گذشــته زمینى را به مساحت ۸ هکتار ومبلغى بالغ بر ۸ میلیارد در سال هاى گذشــته خریدارى کرده اند.

نــوروزى در ادامه با بیان اینکه صحبت هاى بعضى از افراد و کارشناســان مبنى بــر دریافت رایگان زمین در منطقــه ویژه اقتصادى به هیچ وجه صحت ندارد ادامه داد: مسئولان کارخانه در سال هاى گذشته زمین مورد نیاز براى انتقال کارخانه روغن نباتى به منطقه ویژه اقتصادى شیراز را خریدارى کرده اند و در حال حاضــر اقدامات اولیه جهت انتقال کارخانه به این منطقه انجام شده است.

مدیرتحقیقات کارخانه روغن نباتى شیراز با اشاره به اینکه انتقــال کارخانه روغن نباتى از مکان فعلى به منطقه ویژه اقتصادى حدود ۳ الى ۴ سال زمان مى برد، ادامــه داد: مســئولان کارخانه روغن نباتى شــیراز در تلاشــند تا با حفظ تولید و اشتغال افراد این کارخانه، مقدمه انتقال مجموعه روغــن نباتى را به منطقه ویژه اقتصادى فراهــم و تجهیزات قابل انتقال کارخانه را به زمین مــورد نظر منتقل کنند.

بســیارى از تجهیزات فعلى کارخانه قابل انتقال نیستند

او  با بیــان اینکه نباید فرامــوش کرد کارخانــه روغن نباتى شــیراز قدیمى و فرســوده اســت، افزود: ذکر این نکته ضرورى است که بســیارى از تجهیزات فعلى کارخانه روغن نباتى شیراز به هیچ وجه قابل جابه جایى و انتقال نیستند.

نوروزى در ادامه با اشــاره به اینکه تغییرات ایجاد شــده در نرخ ارز در سال هاى گذشته باعث شد تا در تامین وسائل و تجهیزات کارخانه با مشکلات متعددى مواجه شویم، افزود: متاسفانه تحریم ها هم سبب شده که دیگر کشــورها تکنولوژى و وسایل پیشرفته را براى تولید در اختیار ما قرار ندهند و این مهم ســبب شد تا ما به ناچار و تحت هر شرایطى بعضى از تجهیزات را از دیگر کشورها تامین کنیم.

مدیر تحقیقــات کارخانه روغن نباتى شــیراز در ادامــه با بیان اینکه نبود تکنولوژى تصفیه تولید داخل کشور سبب شده در بســیارى از بخش ها با مشکلات متعددى مواجه شــویم، ادامه داد: اگرچــه تکنولوژى تصفیه و ســانتریفیوژها در کشــورهاى آلمان و سوئد تولید مى شوند بنابراین این مهم باعث شد تا در تامین این بخش با مشکل مواجه شــویم.

اســتخدام کارگران روزمزد موضوعی متفرقه

نوروزى با اشاره به اینکــه موضوعات مبنى بر اســتخدام کارگران روزمزد در کارخانه شــیراز و منعقد نشــدن قــرارداد با آنها از موضوعــات متفرقه اى اســت که هیــچ ارتباطى به میزان نقدینگى کارخانه ندارد، ادامه داد: زمانى که یک واحد تولیدى اقدام به افزایش میزان تولید محصولاتش مى کند بهتر اســت که بخش بســته بندى و سرتینگ محصولات را به پیمانکار واگذار کند.

نوروزى با اشاره به اینکه مجموعه کارخانه روغن نباتى شیراز در سال هاى گذشــته هیچ کارگــر و نیرویى را تعدیل نکرده اســت تصریــح کرد: ایــن مجموعه در تلاش اســت تا جهت انتقال کارخانه، اشــتغال فعلــى کارگران را حفظ کند؛ امــا نبایــد فراموش کرد که در شــرایط حاضر منطقى نیســت کــه هزینه هــاى مــازاد دیگرى بــه کارخانه تحمیل شــود، چرا که میــزان کارگــران و افراد فعال در کارخانه روغن نباتى شــیراز جوابگوى میزان تولید محصولات این کارخانه است بطوریکه اعمال هزینه هاى زیاد در شرایطى که قرار اســت کارخانه انتقال پیدا کنــد، باعث به تعویق افتادن پروژه مى شــود.

استفاده از تکنولوژى هاى جدید نیاز به کارگــر را کاهش می دهد

مدیر تحقیقات کارخانه روغن نباتى شیراز گفت: ذکــر این نکته ضرورى است که استفاده از تکنولوژى هاى جدید در مجموعه کارخانــه باعث مى شــود نیاز به کارگــر کاهش یابد. 

نرگس شیراز

مدیــر تحقیقــات کارخانه روغن نباتى شــیراز با اشــاره به اینکه تمام ۲۰۰ کارگر فعال مجموعه روغن نباتى شــیراز با این کارخانه قــرارداد دارند، ادامه داد: حدود ۲۰۰ نفر در مجموعه روغن نباتى شیراز مشغول به کار هســتند و حــدود ۴۰ الى ۵۰ نفر هم به صورت پیمانــکارى در بخــش بســته بندى کارخانــه نرگس فعالیت مى کنند.

مسدود شدن حساب کارگران به دلیل نپرداختن اقساط هایشان ســر موعد مقرر بود

نوروزى در ادامه با اشــاره به موضوع دریافت وام کارگران و مســدود شــدن حساب آنها توســط بانک هم افزود: کارگران مجموعه روغن نباتى شــیراز در گذشــته وامى را از بانک ملى دریافت مى کننــد که به دلیل نپرداختن آن ســر موعد مقرر، حساب هایشــان توقیف شــد؛ ایــن در حالى اســت که کارخانه روغن نباتى بــه دلیل اینکه کارگران متقاضى دریافــت وام بودنــد توانســت ضمانت دریافــت وام را برعهده بگیرد که این مهم ســبب شد حساب کارگران مسدود و مشکل ایجاد شود.

مدیر تحقیقات کارخانه روغن نباتى شیراز افزود: البتــه در مقطعــى از زمــان، کارخانه روغــن نباتى به دلیل معوقات بانکى اجازه دریافت تســهیلات از بانک را نداشــت کــه هیئت مدیره و مدیر عامــل کارخانه با مذاکره با کارگــران موافقت آنها را براى دریافت وام از بانک به اسمشان براى مجموعه روغن نباتى جلب کرد.

 

اشتغال حقوق سوئد مشکلات روغن نباتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر